ค้นหาตารางสอบ
ปี : ภาค : สอบ วันสอบ หลักสูตร

ค้นหาโดย รหัสนิสิต/รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผู้คุมสอบ >

ลำดับ วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา รายชื่อวิชา--> หมู่เรียน รหัสนิสิต ห้องสอบ จำนวน ผู้คุมสอบ
1 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01101272-65 Economics Statistics I
800 
6430500021-
6530502301
17404A(134 ที่)
อาคาร 17
133  
2 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01101272-65 Economics Statistics I
801 
6530501878-
6530502297
17212A(28 ที่)
อาคาร 17
24  
3 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01101272-65 Economics Statistics I
801 
6430500012-
6530501851
17403A(134 ที่)
อาคาร 17
117  
4 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01101272-65 Economics Statistics I
802 
6430500047-
6530502238
17402A(137 ที่)
อาคาร 17
135  
5 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01101272-65 Economics Statistics I
900 
6430550010-
6530550399
17308A(60 ที่)
อาคาร 17
49  
6 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01134442-60 Principles of Logistics Management
800 
6230102013-
6230103109
1412A (53 ที่)
อาคาร 1
51  
7 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01134442-60 Principles of Logistics Management
850 
6230156067-
6230156946
1411A (43 ที่)
อาคาร 1
35  
8 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999012-64 Health for Life
800 
6130308434-
6330200726
1401/2A (44 ที่)
อาคาร 1
41  
9 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999012-64 Health for Life
800 
6330200734-
6430404331
6101A (60 ที่)
อาคาร 6
60  
10 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999012-64 Health for Life
800 
6430404404-
6530405429
6102A (60 ที่)
อาคาร 6
60  
11 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
800 
6330300585-
6430109151
10202A (30 ที่)
อาคาร 10
30  
12 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
800 
6230100304-
6330300551
10204A (25 ที่)
อาคาร 10
25  
13 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
800 
6530304401-
6530304711
10205A (31 ที่)
อาคาร 10
31  
14 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
800 
6430109429-
6530304070
10206A (30 ที่)
อาคาร 10
30  
15 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
800 
6530304088-
6530304398
10207A (30 ที่)
อาคาร 10
30  
16 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
800 
6530304720-
6530404864
10209B (31 ที่)
อาคาร 10
31  
17 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
801 
6530111328-
6530208054
1101A (78 ที่)
อาคาร 1
78  
18 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
801 
6430301095-
6530107096
1301A (50 ที่)
อาคาร 1
50  
19 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
801 
6230109204-
6430301044
1401/1A (44 ที่)
อาคาร 1
44  
20 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
801 
6530107100-
6530111310
1404A (83 ที่)
อาคาร 1
63  
21 14 ม.ค. 66 08.30-10.30 01999021-64 Thai Language for Communication
850 
6130164092-
6530155953
1406A (44 ที่)
อาคาร 1
38  
22 14 ม.ค. 66 08.30-11.00 03764221-59, 03764221-64 Inventory and Distribution Planning
800,850 
6330160040-
6330161071
17401A(137 ที่)
อาคาร 17
120  
23 14 ม.ค. 66 08.30-11.00 03764221-59, 03764221-64 Inventory Management and Production Planning
800,850 
6430158101-
6430161404
17401A(137 ที่)
อาคาร 17
120  
24 14 ม.ค. 66 08.30-11.00 03764221-64 Inventory Management and Production Planning
800 
6230158388-
6430110141
10203A (25 ที่)
อาคาร 10
25  
25 14 ม.ค. 66 08.30-11.00 03764221-64 Inventory Management and Production Planning
800 
6430110150-
6430110451
10208A (30 ที่)
อาคาร 10
30  
26 14 ม.ค. 66 08.30-11.00 03764221-64 Inventory Management and Production Planning
800 
6430110460-
6430110788
10210A (30 ที่)
อาคาร 10
29  
27 14 ม.ค. 66 08.30-11.00 03764221-64 Inventory Management and Production Planning
800 
6430110796-
6430111407
17305A(60 ที่)
อาคาร 17
57  
28 14 ม.ค. 66 08.30-11.00 03764221-64 Inventory Management and Production Planning
800 
6430111415-
6430160807
17306A(60 ที่)
อาคาร 17
56  
29 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 01213211-60 Materials Science for Engineers
800 
6430308014-
6430308731
17307A(60 ที่)
อาคาร 17
57  
30 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 01403443-65 Structure and Reactivity of Zeolites
800 
6130202628-
6330206341
17205A(28 ที่)
อาคาร 17
21  
31 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 01418381-60 Principles of Computer Animation
800 
6230250179-
6430250521
13I(60 ที่)
อาคาร 13
39  
32 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 01651462-59 Environmental Sanitation
800 
6230204002-
6230204355
13E(60 ที่)
อาคาร 13
33  
33 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 01651462-59 Environmental Sanitation
800 
6230204363-
6230204738
13G(60 ที่)
อาคาร 13
32  
34 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 02731232-65 Mathematical Modeling
800 
6430207013-
6430207315
17201A(25 ที่)
อาคาร 17
16  
35 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 02731361-60 Financial Mathematics
800 
6330207020-
6330207313
17203A(28 ที่)
อาคาร 17
18  
36 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 02739421-59 Software Engineering
800 
6330202001-
6330202362
13F(60 ที่)
อาคาร 13
35  
37 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 02739421-59 Software Engineering
800 
6330202371-
6330202761
13H(60 ที่)
อาคาร 13
35  
38 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 02739421-59 Software Engineering
870 
6230251086-
6330251495
13J(60 ที่)
อาคาร 13
37  
39 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03601479-60 Electric Vehicles Systems
800 
6130304277-
6230305178
17204A(28 ที่)
อาคาร 17
28  
40 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03602462-60 Logistics Engineering
800 
6230306000-
6230307031
1305/3A (42 ที่)
อาคาร 1
37  
41 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03604331-60 Internal Combustion Engines
800,820 
6130302169-
6330350442
6103A (112 ที่)
อาคาร 6
103  
42 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03754377-00 English for Logistics Business
800 
6330108285-
6330111391
13A(60 ที่)
อาคาร 13
45  
43 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03754377-00 English for Logistics Business
850 
6230108127-
6330161241
13C(60 ที่)
อาคาร 13
43  
44 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03757223-00 Quantitative Analysis and Business Statistics
800 
6130108141-
6430106497
17301A(60 ที่)
อาคาร 17
56  
45 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03757223-00 Quantitative Analysis and Business Statistics
800 
6430106501-
6430116409
17302A(60 ที่)
อาคาร 17
56  
46 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03757223-00 Quantitative Analysis and Business Statistics
800 
6430116425-
6430117146
17303A(60 ที่)
อาคาร 17
56  
47 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03757223-00 Quantitative Analysis and Business Statistics
850 
6230154099-
6430168620
17304A(60 ที่)
อาคาร 17
48  
48 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03762342-59 International Marketing Management
800 
6230108518-
6330104573
10305A (58 ที่)
อาคาร 10
52  
49 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03762342-59 International Marketing Management
800 
6330104581-
6330105162
10306A (60 ที่)
อาคาร 10
52  
50 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03762342-59 International Marketing Management
850 
6230150352-
6330154643
13B(60 ที่)
อาคาร 13
45  
51 14 ม.ค. 66 08.30-11.30 03762342-59 International Marketing Management
850 
6330154651-
6330158151
13D(60 ที่)
อาคาร 13
44  
52 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
800 
6130106777-
6330112681
10202A (30 ที่)
อาคาร 10
30  
53 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
800 
6330112860-
6530100237
10207A (30 ที่)
อาคาร 10
30  
54 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
800 
6530100806-
6530101101
1406B (34 ที่)
อาคาร 1
30  
55 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
800 
6530100245-
6530100792
17301A(60 ที่)
อาคาร 17
52  
56 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
800 
6530101110-
6530108769
6101B (48 ที่)
อาคาร 6
30  
57 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
800 
6530108777-
6530501517
6102B (48 ที่)
อาคาร 6
25  
58 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
850 
6130165510-
6230151219
10208A (30 ที่)
อาคาร 10
29  
59 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
850 
6230151316-
6530153101
17302A(60 ที่)
อาคาร 17
59  
60 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361101-64 Introductory Thai Usage
850 
6530153110-
6530155465
17303A(60 ที่)
อาคาร 17
59  
61 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361102-64 Thai Practical Writing
800 
6330108838-
6530107711
17304A(60 ที่)
อาคาร 17
60  
62 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361102-64 Thai Practical Writing
800 
6530107720-
6530108335
17305A(60 ที่)
อาคาร 17
60  
63 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361102-64 Thai Practical Writing
800 
6530108343-
6530112022
17306A(60 ที่)
อาคาร 17
60  
64 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361102-64 Thai Practical Writing
850 
6230160935-
6530154388
17307A(60 ที่)
อาคาร 17
58  
65 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 01361102-64 Thai Practical Writing
850 
6530154396-
6530156445
17308A(60 ที่)
อาคาร 17
58  
66 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
800 
6530105506-
6530109790
10207B (30 ที่)
อาคาร 10
25  
67 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
800 
6530109803-
6530110054
10208B (30 ที่)
อาคาร 10
25  
68 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
800 
6530104674-
6530105492
1101A (78 ที่)
อาคาร 1
78  
69 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
800 
6530103767-
6530104666
1301A (50 ที่)
อาคาร 1
50  
70 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
801 
6430112799-
6530103040
1305/3A (42 ที่)
อาคาร 1
42  
71 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
801 
6530103058-
6530103511
1401/1A (44 ที่)
อาคาร 1
44  
72 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
801 
6530103520-
6530103996
1401/2A (44 ที่)
อาคาร 1
44  
73 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
801 
6530104011-
6530110381
6101A (60 ที่)
อาคาร 6
55  
74 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
802 
6530106031-
6530112456
1404A (83 ที่)
อาคาร 1
83  
75 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
802 
6130113161-
6530106022
1412A (53 ที่)
อาคาร 1
50  
76 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
850 
6530153004-
6530155724
1406A (44 ที่)
อาคาร 1
44  
77 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
850 
6530150005-
6530152997
6103A (112 ที่)
อาคาร 6
107  
78 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
851 
6530151028-
6530151524
1408/1A (48 ที่)
อาคาร 1
48  
79 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
851 
6130165994-
6530151010
1411A (43 ที่)
อาคาร 1
43  
80 14 ม.ค. 66 12.00-14.00 03757112-65 Organization and Management
851 
6530151532-
6530153560
6102A (60 ที่)
อาคาร 6
48  
81 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 01132421-65 Human Resource Development
800,850 
6030306049-
6330158967
17402A(137 ที่)
อาคาร 17
127  
82 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 01134341-60 Marketing Channel Management
800 
6430103145-
6430152103
10305A (58 ที่)
อาคาร 10
58  
83 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 01134341-60 Marketing Channel Management
800 
6330152039-
6430103137
17401A(137 ที่)
อาคาร 17
109  
84 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 01134341-60 Marketing Channel Management
850 
6230156008-
6430152421
10205A (31 ที่)
อาคาร 10
31  
85 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 01134341-60 Marketing Channel Management
850 
6430152456-
6430168379
10209B (31 ที่)
อาคาร 10
31  
86 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 01424111-61 Principles of Biology
800 
6430208001-
6430208001
10306B (60 ที่)
อาคาร 10
1  
87 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03601251-60 Electromechanical Energy Conversion I
800 
6230304953-
6430304337
13B(60 ที่)
อาคาร 13
40  
88 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03601251-60 Electromechanical Energy Conversion I
800 
6430304345-
6430305091
13D(60 ที่)
อาคาร 13
53  
89 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03604111-60 Engineering Drawing
801,802,803 
831,832,833 
6130300417-
6430306623
13A(60 ที่)
อาคาร 13
38  
90 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03604111-65 Engineering Drawing
800 
830 
6530302018-
6530302867
13C(60 ที่)
อาคาร 13
30  
91 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03604111-65 Engineering Drawing
801 
831 
6530302000-
6530302859
13E(60 ที่)
อาคาร 13
50  
92 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03604111-65 Engineering Drawing
802 
832 
6530306005-
6530400206
13G(60 ที่)
อาคาร 13
59  
93 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03604111-65 Engineering Drawing
803 
833 
6530306048-
6530306951
13I(60 ที่)
อาคาร 13
43  
94 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03604242-60 Fluid Mechanics
800 
6330350167-
6430302814
13F(60 ที่)
อาคาร 13
43  
95 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03604242-60 Fluid Mechanics
801 
6330302014-
6430302831
13H(60 ที่)
อาคาร 13
32  
96 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03604242-60 Fluid Mechanics
820 
6230302179-
6430350215
13J(60 ที่)
อาคาร 13
28  
97 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03760221-59 Principles of Advanced Accounting I
800,850 
830,860 
5930107858-
6430158454
17404A(134 ที่)
อาคาร 17
85  
98 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03760221-64 Principles of Advanced Accounting I
800,850 
830,860 
6230158558-
6430168948
17403A(134 ที่)
อาคาร 17
118  
99 14 ม.ค. 66 12.00-15.00 03763362-59 Menu Planning
800,850 
6230106281-
6330157235
10306A (60 ที่)
อาคาร 10
59  
100 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 01132231-65 Business Statistics
800,850 
6230156342-
6430168140
17301A(60 ที่)
อาคาร 17
56  
101 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
800 
6530102400-
6530112553
17308A(60 ที่)
อาคาร 17
60  
102 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
800 
6230104059-
6530102396
17402A(137 ที่)
อาคาร 17
123  
103 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
801 
6230110903-
6430113523
17401A(137 ที่)
อาคาร 17
121  
104 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
850 
6230160811-
6430154572
17204A(28 ที่)
อาคาร 17
25  
105 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
850 
6430160998-
6530154639
17303A(60 ที่)
อาคาร 17
54  
106 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
850 
6530154647-
6530156747
17304A(60 ที่)
อาคาร 17
54  
107 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
850 
6430154645-
6430160963
6102A (60 ที่)
อาคาร 6
50  
108 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
851 
6230160293-
6430160149
17305A(60 ที่)
อาคาร 17
35  
109 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03757122-65 Business Statistics
851 
6430160173-
6430168654
17306A(60 ที่)
อาคาร 17
35  
110 14 ม.ค. 66 15.30-17.30 03763243-59 Airline Business Management
800,850 
6330106029-
6330157219
17307A(60 ที่)
อาคาร 17
60  
111 14 ม.ค. 66 15.30-18.00 03759425-62 Project Analysis and Evaluation
800 
6330101108-
6330162298
1401/1A (44 ที่)
อาคาร 1
44  
112 14 ม.ค. 66 15.30-18.00 03759425-62 Project Analysis and Evaluation
850 
6230154901-
6330162956
1401/2A (44 ที่)
อาคาร 1
40  
113 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01101372-55, 01101372-60 Econometrics I
801,900 
831,930 
5830560551-
5830560551
17403A(134 ที่)
อาคาร 17
114  
114 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01101372-55, 01101372-60 Econometrics I
801,900 
831,930 
6130500637-
6330550557
17403A(134 ที่)
อาคาร 17
114  
115 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01101372-60 Econometrics I
800 
830 
6230500019-
6330501653
17404A(134 ที่)
อาคาร 17
90  
116 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01132471-65 Management of Learning Organization
800 
6230100037-
6230101181
17302A(60 ที่)
อาคาร 17
44  
117 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01132471-65 Management of Learning Organization
850 
6230152029-
6230160528
17203A(28 ที่)
อาคาร 17
28  
118 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01203333-60 Design of Timber and Steel Structures
800 
830 
6330308438-
6330308730
1404B (83ที่)
อาคาร 1
25  
119 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01203333-60 Design of Timber and Steel Structures
800 
830 
6130308027-
6330308420
1406A (44 ที่)
อาคาร 1
42  
120 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01203472-60 Highway Materials
800 
830 
6230308061-
6230308622
1406B (34 ที่)
อาคาร 1
7  
121 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01402313-65 Biochemistry ll
800 
6130202628-
6330206589
1408/1A (48 ที่)
อาคาร 1
48  
122 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01403221-60 Organic Chemistry
800 
6130210183-
6430204766
6103A (112 ที่)
อาคาร 6
104  
123 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01418113-65 Computer Programming
800 
830 
6530200011-
6530200894
13E(60 ที่)
อาคาร 13
45  
124 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01418113-65 Computer Programming
800 
831 
6530200029-
6530200908
13G(60 ที่)
อาคาร 13
41  
125 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01418113-65 Computer Programming
870 
880,881 
6430200442-
6530250603
13I(60 ที่)
อาคาร 13
55  
126 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01418462-60 Artificial Intelligence
870 
6330200131-
6330250421
1411A (43 ที่)
อาคาร 1
31  
127 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 01418473-60 Computer Control and Audit
800 
6130200773-
6230250373
6101A (60 ที่)
อาคาร 6
60  
128 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 02739431-59 Operating System and System Software
800 
6230202336-
6430202666
13F(60 ที่)
อาคาร 13
51  
129 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 02739431-59 Operating System and System Software
800 
6430202682-
6430203352
13H(60 ที่)
อาคาร 13
51  
130 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 02739431-59 Operating System and System Software
870 
6430251012-
6430251349
13J(60 ที่)
อาคาร 13
27  
131 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 03601353-60 Power Systems in Buildings
800 
6230304031-
6330305188
1404A (83 ที่)
อาคาร 1
74  
132 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 03601475-60 Power Electronics for Energy Conservation
800 
6230304287-
6330305145
1412A (53 ที่)
อาคาร 1
36  
133 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 03602362-60 Automatic Production System
800 
830 
6330306001-
6330306460
13B(60 ที่)
อาคาร 13
40  
134 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 03602362-60 Automatic Production System
800 
830 
6330306478-
6330306893
13D(60 ที่)
อาคาร 13
40  
135 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 03603102-65 Basic Computer Architecture and Embedded System
800 
6530310002-
6530310185
1412B (41 ที่)
อาคาร 1
17  
136 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 03603481-60 Computer Graphics
800 
6230300028-
6330301069
13C(60 ที่)
อาคาร 13
41  
137 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 03604323-55, 03604323-60 Engineering Measurements
820 
5830360438-
5830360438
13A(60 ที่)
อาคาร 13
36  
138 14 ม.ค. 66 15.30-18.30 03604323-55, 03604323-60 Engineering Measurements
820 
6130360037-
6330350264
13A(60 ที่)
อาคาร 13
36  
แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์