หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปีที่ปรับปรุง 2549)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Logistics Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Logistics Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (142) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป33หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ103หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา21หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต  
         วิชาแกน49หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะบังคับ39หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก15หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33   หน่วยกิต   
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3   หน่วยกิต   
        01999211Mathematics and Computers in Everyday Life
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0)  
        01999213Environment, Technology and life
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
3(3-0)  
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาภาษา      21   หน่วยกิต   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)  
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)03754112 
        03754271English for Careers
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
3(3-0)03754113 
   เลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้   
        03754291Analytical Reading for Business
การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3(3-0)03754113 
        03754321Speech Communication
การสื่อสารด้วยวาจา
3(3-0)03754271 
        03754361Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0)03754271 
        03754416Business Reports Writing in English
การเขียนรายงานธุรกิจภาษาอังกฤษ
3(3-0)03754113 
        03754471Business English for International Trade I
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการค้าระหว่างประเทศ I
3(3-0)03754113 
        03754472Business English for International Trade II
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการค้าระหว่างประเทศ II
3(3-0)03754471 
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1(1-0)  
   และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้   
        03752171Philosophy and Logic
ปรัชญาและตรรกศาสตร์
3(3-0)  
        01999033Arts of Living
ศิลปะการดำเนินชีวิต
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต   
        01999141Man and Society
มนุษย์กับสังคม
3(3-0)  
        03751111Man and Environment
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0)  
        03751112Social and Politics
สังคมและการปกครอง
3(3-0)  
        03751161World Trade Regional Geography
ภูมิศาสตร์การค้าโลก
3(3-0)  
    กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
        01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      103   หน่วยกิต   
    วิชาแกน      49   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0)  
        03757111Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0)  
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2)  
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0)  
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0)03757111 และ 03757122 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0)  
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0)03757112 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0)  
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3(3-0)  
        03760111Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(3-0)  
        03760241Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0)  
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0)  
        03764491Basic Research Methods in Logistics Management
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0)03757122 
        03764497Seminar
สัมมนา
1  
    วิชาเฉพาะบังคับ      39   หน่วยกิต   
        01133318Supply Chain Management
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0)01133211 
        01133425Shipping Management
การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3(3-0)01132111 
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0)03757121 และ 03757111 
        03762321Law on International Carriage
กฎหมายการรับขนระหว่างประเทศ
3(3-0)03757231 
        03762341Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3(3-0)03758111 
        03762342International Logistics
การส่งกำลังทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0)03757112 
        03762421International Air Transport Management
การจัดการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3(3-0)03757112 
        03764321Inventory and Distribution Center Management
การจัดการสินค้าคงคลัง และศูนย์กระจายสินค้า
3(3-0)  
        03764322Land Transport Management
การจัดการการขนส่งทางบก
3(3-0)03757112 
        03764331Procurement and Purchasing in Supply Chain
การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0)03761111 
        03764341Service Operations in Logistics
การดำเนินการบริการในโลจิสติกส์
3(3-0)03761111 
        03764441Cargo Insurance
การประกันภัยสินค้าขนส่ง
3(3-0)03757231 
        03764498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3(3-0)  
   วิชาเฉพาะเลือก      15   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากรายวิชา 15 หน่วยกิต   
        01133317Quality Management
การจัดการคุณภาพ
3(3-0)01133211 
        03757322Electronic Commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)03757121 
        03757331Business Ethics
จริยศาสตร์ทางธุรกิจ
3(3-0)03757112 
        03757332Technology Management for Business
การจัดการเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ
3(3-0)03760111 
        03757348Management of Process Innovation
การจัดการวัตกรรมกระบวนการ
3(3-0)03757112 
        03757421Database Management for Business
การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0)03757321 
        03757441Carrier Logistics
การส่งกำลังด้านการขนส่ง
3(3-0)03757112 
        03757443Mergers and Acquisition
การควบรวบกิจการ
3(3-0)03757112 
        03757444Process Analysis and Design in Business
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0)03757111 
        03757445Advocacy for Logistics Management
การแก้ต่างทางธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0)03757112 
        03758341Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
3(3-0)03758111 
        03758214Business to Business Marketing
การตลาดระหว่างธุรกิจและธุรกิจ
3(3-0)03758111 
        03762311International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0)03757112 
        03762312International Marketing Management
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0)03758111 
        03762314International Investment
การลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0)03759211 
        03762331Global Economics
เศรษฐศาสตร์ระดับโลก
3(3-0)03753112 
        03762332International Trade Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0)03757231 
        03762333Analysis of Business Environment in Cross-Culture
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3(3-0)03757111 
        03762343International Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0)03757112 
        03762344International Accounting Systems
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0)03760241 
        03764390Cooperative Education Preparation
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3(3-0)  
        03762422International Regulation for Business
กฎระเบียบระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจ
3(3-0)  
        03762431International Institutions and Politics
สถาบันและการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0)  
        03762432Industry and Trade in Asia
อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย
3(3-0)  
        03762433Industry and Trade in Europe
อุตสาหกรรมและการค้าในยุโรป
3(3-0)  
        03762434Industry and Trade in Africa
อุตสาหกรรมและการค้าในแอฟริกา
3(3-0)  
        03762435Industry and Trade in North America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ
3(3-0)  
        03762436Industry and Trade in South America
อุตสาหกรรมและการค้าในอเมริกาเหนือ
3(3-0)  
        03764421Logistics Perfomance Measurement
การวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์
3(3-0)03757112 
        03764490Cooperative Education
สหกิจศึกษา
603764390 
        03757324Innovation Management in Organization3(3-0)03757112 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        01999021Thai Language for communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1 
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3 
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 
        03754xxxEnglish
ภาษาอังกฤษ
3 
        03768xxxPhysical Education Activities
กิจกรรมพลศึกษา
1 
        xxxxxxxxวิชาเลือกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกในกลุ่มสังคมศาสตร์3 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03760111Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3 
        03754xxxEnglish
ภาษาอังกฤษ
3 
        03768xxxPhysical Education Activities
กิจกรรมพลศึกษา
1 
        xxxxxxxxวิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์3 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        03753112Macroeconomics
เศรษญศาสตร์มหภาค
3 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03760241Accounting for Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3 
        03761111Principles of Production and Operations
หลัการผลิตและการดำเนินการ
3 
        03762342International Logistics
การส่งกำลังทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        03754271English for Careers
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
3 
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3 
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        01133425Shipping Management
การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3 
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 
        03762341Export and Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3 
        03764321Inventory and Distribution Center Management
การจัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า
3 
        03764322Land Transport Management
การจัดการการขนส่งทางบก
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        03754xxxวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ3 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        01133318Supply Chain Management
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3 
        03762321Law on International Carriage
กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ
3 
        03764331Procurement and Purchasing in Supply Chain
การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน
3 
        03764341Services operations in Logistics
การดำเนินการบริการในโลจิสติกส์
3 
        03764491Basic Research Methods in Logistics Management
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03764441Cargo Insurance
การประกันภัยสินค้าขนส่ง
3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเฉพาะเลือก3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03762421International Air Transport Management
การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
3 
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 
        03764497Seminar
สัมมนา
1 
        03764498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3 
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3