หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ปีที่ปรับปรุง 2554)
ชื่อหลักสูตร              ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว             ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management  
ชื่อปริญญา             ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)                            (ชื่อย่อ )      : บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)             ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)                                (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Hotel and Tourism Management)  

โครงสร้างหลักสูตร              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า (160) หน่วยกิต
เลือก ชื่อหมวดวิชาหน่วยกิตหน่วยนับ
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ124หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
  (4) ฝึกงาน400ชั่วโมง


(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต  
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์4หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพลศึกษา2หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      124   หน่วยกิต  
        วิชาแกน33หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะบังคับ61หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนในเฉพาะ15หน่วยกิต 
        วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ15หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต  
        หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต 
(4) ฝึกงาน      400   ชั่วโมง  
        การฝึกงาน400ชั่วโมง 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต(ท-ป)วิชาเรียนก่อน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-  
        03757123Mathematics for Business
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(3-0)  
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(-)  
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      4   หน่วยกิต   
   เลือกเรียนจากวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(-)  
        03752111Information Resources for Research
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
1(1-0)  
   กลุ่มวิชาภาษา      18   หน่วยกิต   
        03754111Fundamental English I
ภาษาอังกฤษ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)(ไม่นับหน่วยกิต) 
        03754112Fundamental English II
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)03754111 
        03754113Fundamental English III
ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)03754112 
        03754xxxกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเลือก (03754xxx)3(3-0-6)  
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)  
   และให้เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
        xxxxxxxxกลุ่มวิชาภาษาเลือก /ภาษาอังกฤษ 03754xxx/ฝรั่งเศส 01356xxx/ญี่ปุ่น 01358xxx/จีน 01362xxx3(3-0-6)  
   กลุ่มวิชาพลศึกษา      2   หน่วยกิต   
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(0-2)  
        03768xxxกิจกรรมพลศึกษา
กรณีลงรหัสขึ้นต้นด้วย 011 ให้นิสิตทำเรื่องเทียบรายวิชา
1(0-2)  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      124   หน่วยกิต   
   วิชาแกน      33   หน่วยกิต   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)  
        03757111Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)03757111 
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)03757122 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3(3-0-6)  
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)  
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3(2-2-5)  
        03761111Principles of Production and Operation
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะบังคับ      61   หน่วยกิต   
        03751152Service Industry Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)  
        03760272Accounting for Hospitality and Tourism Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(2-2-5)03760171 
        03763111Tourism Business
ธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763212Tourist Behavior
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763213Transportation Systems in Tourism
ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763214Personality Development for Service in Hotel and Tourism Business
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763222Human Relations in Hotel and Tourism Business
บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763252Front Office Management
การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3(3-0-6)  
        03763253Housekeeping Management
การจัดการงานแม่บ้าน
3(3-0-6)  
        03763254Food and Beverage Management
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)  
        03763315Ethics in Hotel and Tourism Business
จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763316Cross-Cultural Learning for Tourism Management in ASEAN
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวในอาเซียน
3(3-0-6)  
        03763323Marketing Management for Hotel and Tourism Business
การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763324Service Quality Management in Hotel and Tourism Business
การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763341Management and Operations in Tourism Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763342Tour Guide
มัคคุเทศก์
3(3-0-6)  
        03763351Management and Operations in Hotel Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)  
        03763425Strategic Management in Hotel and Tourism Business
การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763491Research Methods in Hotel and Tourism Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763497Seminar
สัมมนา
1  
        03763498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3  
   วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนในเฉพาะ      15   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาความสนในเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
   ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้   
        03751291Development, Social System and Thai Cultures
พัฒนาการระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย
3(2-2-5)  
        03757121Fundamental Computer for Business
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)  
        03757221Business Forecasting
การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757321Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)  
        03757322Electronic Commerce
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)  
        03757421Database Management for Business
การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757442Strategic Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)  
        03757444Process Analysis and Design in Business
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)  
        03757445Goal Setting and Perfomance Measurement
การกำหนดเป้าหมายและการวัดผลการดำเนินงาน
3(3-0-6)  
        03758311Materials and Purchasing Management
การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
3(3-0-6)  
        03763428Marketing Planning and Development in Service Industry
การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)  
        03762333Cross-cultural Analysis and Management
การวิเคราะห์และการจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)  
        03763243Airline Business Management
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)  
        03763271Local and International Cuisine Management
การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ
3(3-0-6)  
        03763332Agro Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)  
        03763333Recreation for Tourism
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763334Health Tourism
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)  
        03763335Sport Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(3-0-6)  
        03763338Niche Tourism
การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
3(3-0-6)  
        03763344Golf Business Management
การจัดการธุรกิจกอล์ฟ
3(3-0-6)  
        03763345Cruise Business Management
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3(3-0-6)  
        03763346Trade Fair and Exposition Management
การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ
3(3-0-6)  
        03763347Incentive Travel Management
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(3-0-6)  
        03763355Catering Management
การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(3-0-6)  
        03763356Bar and Beverage Management
การจัดการด้านบาร์และเครื่องดื่ม
3(3-0-6)  
        03763357Restaurant Management
การจัดการภัตตาคาร
3(3-0-6)  
        03763361Design and Layout in Restaurant
การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร
3(3-0-6)  
        03763362Menu Planning
การวางแผนรายการอาหาร
3(3-0-6)  
        03763363Food Selection and Preparation
การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร
3(3-0-6)  
        03763372Adventure Tourism
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
3(3-0-6)  
        03763373Festivals and Special Events Management
การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม
3(3-0-6)  
        03763374Museum Management
การจัดการพิพิธภัณฑ์
3(3-0-6)  
        03763426Project Development in Hotel and Tourism Business
การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763427Crisis Management in Tourism Industry
การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763436Rural Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวชนบท
3(3-0-6)  
        03763437Conservation and Tourism Environment Management
การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
        03763448Meeting and Convention Management
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
3(3-0-6)  
        03763458International Hotel Management
การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ
3(3-0-6)  
        03763459Resort Management
การจัดการที่พักตากอากาศ
3(3-0-6)  
        03763464Food and Beverage Cost Control
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)  
        03763475Spa Management
การจัดการสปา
3(3-0-6)  
        03763476Marine Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
3(3-0-6)  
        03763477Club Management
การจัดการสโมสร
3(3-0-6)  
        03763431Sustainable Tourism Management3(3-0-6)  
   วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ      15   หน่วยกิต   
   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
        03754362English for Global Business Communication
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)03754113 
        03754391Academic English for Business Management
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)03754113 
        03754373English for Food and Beverage Service
ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)  
        03754473Technical English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)  
        03754474Technical English for Tourism Business
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต   
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
        xxxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(-)  
(4) ฝึกงาน      400   ชั่วโมง   
   การฝึกงาน 400ชั่วโมง  


แผนการเรียน
เลือก รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคต้น   
        03753111Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 
        03757111Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
3 
        03760171Principles of Accounting
หลักการบัญชี
3 
        xxxxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 
        xxxxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 
        xxxxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
3 
        xxxxxx
กิจกรรมพลศึกษา
1 
ปีที่ 1  ภาคปลาย   
        03751152Service Industry Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
3 
        03753112Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 
        03757112Organization and Management
องค์การและการจัดการ
3 
        03758111Principles of Marketing
หลักการตลาด
3 
        03761111Principles of Production and Operations
หลักการผลิตและการดำเนินการ
3 
        03754xxxFundamental English
ภาษาอังกฤษ
3 
        xxxxxx
กิจกรรมพลศึกษา
1 
ปีที่ 2  ภาคต้น   
        03757122Business Statistics
สถิติธุรกิจ
3 
        03757231Business Law
กฎหมายธุรกิจ
3 
        03759211Financial Management
การจัดการทางการเงิน
3 
        03760272Accounting for Hotel and Tourism Business Management
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763111Tourism Business
ธุรกิจการท่องเที่ยว
3 
        03763213Transportation Systems in Tourism
ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว
3 
        03754xxxFundamental English
ภาษาอังกฤษ
3 
ปีที่ 2  ภาคปลาย   
        01999021Thai Language for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 
        03754473Technical English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม
3 
        03757222Quantitative Analysis for Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 
        03763212Tourist Behavior
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 
        03763341Management and Operations in Tourism Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจท่องเที่ยว
3 
        03763351Management and Operations in Hotel Business
การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม
3 
        03754xxxFundamental English
ภาษาอังกฤษ
3 
ปีที่ 3  ภาคต้น   
        03754474Technical English for Tourism Business
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3 
        03763222Human Relations in Hotel and Tourism Business
บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763323Marketing Management for Hotel and Tourism Business
การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763342Tour Guide
มัคคุเทศก์
3 
        xxxxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา
3 
        xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
6 
ปีที่ 3  ภาคปลาย   
        03763316Cross-Cultural Learning for Tourism Management in ASEAN
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวในอาเซียน
3 
        03754373English for Food and Beverage Service
ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 
        xxxxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4 
        xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือก
9 
ปีที่ 4  ภาคต้น   
        03763324Service Quality Management in Hotel and Tourism Business
การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763491Research Methods in Hotel and Tourism Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
6 
ปีที่ 4  ภาคปลาย   
        03763315Ethics in Hotel and Tourism Business
จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763425Strategic Management in Hotel and Tourism Business
การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 
        03763497Seminar
สัมมนา
1 
        03763498Special Problems
ปัญหาพิเศษ
3