คณะและสาขาที่เปิดสอน ภาคปกติ ภาคพิเศษ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)
G01
G02

พาณิชยนาวีนานาชาติ

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) หลักสูตรปี 2555
M01,M03,M05
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) ปรับปรุงปี 2560
M01
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)
M02
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) ปรับปรุงปี 2560
M03
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนส่งทางทะเล)
M04
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)
T01
-

คณะวิทยาการจัดการ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน)
R01
R09
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
R02
R08
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
R03
R11
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
R04
R07
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
R05
R10
   ศิลปศาสตรบัณฑิต(การโรงแรม)
R06
-
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร)
R13
R12
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์)
R14
R15
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์) ปี 2564
R14
R15
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการลงทุน)
R16
R17
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรม)
R20
R21
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
R22
R23
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
R24
R25

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
S05
S06
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
S08
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
S09
S10
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
S03
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
S01
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์)
S02
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)
S11
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
S18
-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
T02
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)
T03
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)
T04
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)
T05
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)
T07
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)  
T08
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)
T12
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
T13
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
T14
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
T17
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล)
T20
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต)  
T18
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)  
T19

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2555
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มพลศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไปตามกลุ่มสาระของวิทยาเขตศรีราชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564

FACULTY AND BRANCH INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM

Faculty of Engineering at Sriracha

  Robotic and Automation Systems Engineering
T19
-

Faculty of Management Sciences

  International Business
-
R18
  Finance and Investment
-
R19
  Management
-
R26
  Marketing
-
R27
  Accounting
-
R28
  Logistics Management
-
R29
  Hotel Management
-
R30
  Contemporary Tourism Management
-
R31

คณะและสาขาที่เปิดสอน ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1)
XE06
-
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2)
XE06
-
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ก แบบ ก2)
-
XE70
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ข)  
XE70
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก 1)
XE28
-
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก 2)
XE28
-
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ แผน ก 2)
XE29
-
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี แผน ก)
-
XE55
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก)
-
XE56

คณะวิทยาการจัดการ

XJ01
XJ80
XJ01
XJ80

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก
-
XG65
  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข
-
XG65
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร
-
(ภาคพิเศษ)

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
XD26
-