# กำหนดการ วันที่
1 ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 Up Date : 3 กุมภาพันธ์ 2565

(Download pdf)

2 นิสิตใหม่ :ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ออนไลน์ผ่านระบบ https://isea.ku.ac.th/STDWeb และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบhttps://accounts.ku.ac.th (Tcas 1-4) พ.1-พ.15 มิ.ย.65
3 นิสิตใหม่ : ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ที่ได้รับดำเนินการ Login เข้าระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต my.ku.th เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking และ เข้าระบบสารสนเทศนิสิต www.reg.src.ku.ac.th สำหรับการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาของนิสิตของภาคถัดไป (Tcas 1-4) พ.1-พ.15 มิ.ย.65
4 นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (มิฉะนั้นจ จ.13 - ศ.24 มิ.ย. 65
5 วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารนิสิตต้องชำระเงินก่อน 1 วันทำการ จึงสามารถทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จ.13 - ศ.24 มิ.ย. 65
6 นิสิตที่มีความจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา อนุมัติจากคณบดี และคณะนำส่งงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ( (ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียน) จ.13 - ศ.24 มิ.ย. 65
7 นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน จ.20 มิ.ย. - ศ.1 ก.ค. 65
8 วันเริ่มกิจกรรมนิสิตใหม่ อา.12 มิย.65
9 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สำหรับนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ปีการศึกษา 2565 จ.20 - ศ.24 มิย.65
10 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (รอบแรก) -
11 นิสิตรหัส 58-62 (ชั้นปีที่ 4-8) อ.21 มิ.ย.65
12 นิสิตรหัส 63 (ชั้นปีที่ 3) พ.22 มิ.ย.65
13 นิสิตรหัส 64 (ชั้นปีที่ 2) พฤ. 23 มิ.ย.65
14 นิสิตรหัส 65 (ชั้นปีที่ 1) จ.20 มิ.ย.65
***มหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้***
15 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และเลือกเสรี” สำหรับนิสิตทุกคณะ (รอบแรก) ศ.24 มิ.ย.65
16 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” สำหรับนิสิตทุกคณะ (รอบสอง) ส.25 มิ.ย.65
17 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์ อา.26 มิ.ย.65
18 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) *** จ.27 มิ.ย.65
19 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ.27 มิ.ย.65
20 วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้ จ.27 มิ.ย.- ศ.1 ก.ค.65
ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ผู้สอน
21 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) Ku3 online ผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th จ.27 มิ.ย.- ศ.1 ก.ค.65
22 วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้ จ.4 - ศ. 8 ก.ค.65
ยื่นคำร้อง
23 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) หมายเหตุ : กรณีหมู่เรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2559 ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาเพื่อขออนุญาตการลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด(ด้วยคำร้อง) จ.4 - ศ. 8 ก.ค.65
ยื่นคำร้อง
24 วันขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต และ เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน Add – Drop สำหรับนิสิตใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 1) เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สิ้นสุดสถานภาพในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี คัดเลือกเข้ามาใหม่ ให้นิสิตติดต่อคณะต้นสังกัดเขียนคำร้อง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจากคณบดี และคณะนำส่งงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ภายในวันที่กำหนด จ.27 มิ.ย.- ศ.8 ก.ค.65
25 วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต นิสิตสามารถพิมพ์ได้ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน
26 วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิตตาม ข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี จ.11 ก.ค.65
27 วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W ” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00 น.) จ.11 -อ.26 ก.ค.65
28 วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต จ.11 -อ.26 ก.ค.65
29 วันไหว้ครู ณ อาคาร 13 พลศึกษา (ให้ดูประกาศอีกครั้ง) พฤ. 21 ก.ค.65
30 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียม การขอจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาล่าช้า โดยยื่นผ่านระบบสารสนเทศนิสิต และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต พร้อมติดต่อชำระค่าธรรมเนียมที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ พ.27 ก.ค.65
31 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
จ.8 - ศ.12 ส.ค.65
32 วันสอบกลางภาค *** ส.13 - อา.21 ส.ค.65
33 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต ผ่านเว็บ ครั้งที่ 1 จ.22 ส.ค.65
34 วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สำหรับนิสิต ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 *** รอประกาศและสถานการณ์อีกครั้ง
35 วันของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา หมายเหตุ : หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบจะปิดเวลา 24.00น.) จ.22 ส.ค. - ศ.16 ก.ย.65
36 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
37 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) จ.10 - ศ.14 ต.ค.65
38 วันสุดท้ายของคณะส่งการขอเทียบรายวิชา สำหรับนิสิตเข้าใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ศ.7 ต.ค.65
39 วันสุดท้ายของคณะส่งเอกสารถอนรายวิชาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ศ.7 ต.ค.65
40 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ จ.17 - อา.23 ต.ค.65
41 อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
42 วันสุดท้ายของคณะส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ศ.21 ต.ค.65
43 วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
44 นิสิตภาคปกติ ศ.21 ต.ค.65
45 นิสิตภาคพิเศษ อา.23 ต.ค.65
46 วันสอบไล่ *** จ.24 ต.ค. - ศ.4 พ.ย.65
47 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) *** จ.7 พ.ย.65
48 วันจัดงานโครงการ "เลือกแนวทางวางอนาคต" ครั้งที่ 26 (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) -
49 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภายในเวลา 24.00 น. จ.14 พ.ย.65
50 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต ผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 ศ.18 พ.ย.65
51 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา จ.21 พ.ย.65
52 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ดูประกาศอีกครั้ง) ศ.26 ส.ค. - อา 4 ก.ย.65
53 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์ พ.7 ธ.ค.65
54 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ *** พ.14 ธ.ค.65

# กำหนดการ วันที่
1 ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 Up Date : 3 กุมภาพันธ์ 2565

(Download pdf)

2 •นิสิตรหัส 65 ชำระเงินผ่านธนาคาร อ.15 มี.ค. - ศ.8 เม.ย. 65
3 •นิสิตรหัส 65 ชำระเงินผ่านธนาคาร (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 2 เท่านั้น) อ.7 - จ.20 มิ.ย. 65
4 •วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online แจ้งให้ทราบภายหลังที่ www.grad.ku.ac.th
5 •วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ -
6 •วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร นิสิตต้องชำระเงินก่อน 2 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
•นิสิตที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา คณบดี และนำส่งหน่วย ทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต ยกเว้นนิสิตใหม่
•นิสิตที่มีหนี้สินค้างชำระ หรือขอผ่อนผันไว้ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน
จ.6 - อา 19 มิ.ย. 65
7 •วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้วก่อน 2 วันทำการ (นิสิตทุกรหัส)
•หมายเหตุ:
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:00 น. ตามวันและเวลาที่กำหนดให้
2) กรณีที่นิสิตไม่สามรถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนดให้ในวันนั้นๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 18:00 น. จนถึง 07:00 น. (ของวันรุ่งขึ้น)
อ.21 - ศ.24 มิ.ย. 65
8 •วันเปิดภาคการศึกษา*** (วันเริ่มการสอน) •วันเริ่มลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา (สำหรับวิชาเรียนระดับปริญญาตรี)
•วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและชำระเงินล่าช้า ที่หน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
จ.27 มิ.ย. 65
9 •วันคัดชื่อออกและหมดสภาพนิสิตเนื่องจากไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในกำหนด
•สำหรับนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563
•สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2562
จ.27 มิ.ย. 65
10 •วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้
•วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)
•หมายเหตุ:
1) ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง
2) กรณีหมู่เรียนเต็มและนิสิตไม่สามารถ Add/Drop ได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขออนุญาตเข้าเรียนก่อน จากนั้นจึงบันทึก Add/Drop ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตด้วย KU3 Online ในช่วงวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
3) กรณีไม่พบรายวิชาหรือไม่พบหมู่เรียนที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ นิสิตต้องติดต่อ อ.ผู้สอน เพื่อขอเปิดรายวิชาหรือหมู่เรียน (ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
จ.27 มิ.ย. - ศ.1 ก.ค. 65
11 •วันลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้ (โดยนิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านบัณฑิตวิทยาลัย) โดยยื่นเอกสาร KU1 ที่งานทะเบียนและประมวลผล
•วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop)•หมายเหตุ:

1) ให้ดูประกาศของหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง
จ.4 - ศ.8 ก.ค. 65
12 •วันคัดชื่อออกและหมดสภาพนิสิต ตามข้อบังคังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พ.ศ. 2559 จ.11 ก.ค. 65
13 •วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต พ.13 ก.ค. 65
14 •วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
หมายเหตุ: หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
ส.9 ก.ค. - พ.31 ส.ค. 65
15 •วันไหว้ครู ศรีราชา พฤ 21 ก.ค. 65
16 •นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็ปครั้งที่ 1 จ.8 - ศ.12 ส.ค. 65
17 •วันสอบกลางภาค ส.13 - อา 21 ส.ค. 65
18 •งานวันเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตบางเขน (ไม่งดการเรียนการสอน) -
19 •งานวันเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตศรีราชา ศ.26 ส.ค. - อา 4 ก.ย. 65
20 •งานวันเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตสกลนคร -
21 •งานวันเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตกำแพงแสน -
22 •อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 1 จ.22 ส.ค. 65
23 •วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จ.10 ต.ค. 65
24 •วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูปะกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และไม่งดการเรียนการสอน) -
25 •วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) จ.10 - ศ.14 ต.ค. 65
26 •วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง Online ขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย อ.11 ต.ค. 65
27 •วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง Online ขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงบัณฑิตวิทยาลัย จ.10 ต.ค. 65
28 •วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาล่าช้า ที่ได้รับอนุมัติ (บัณฑิตวิทยาลัยส่งถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต) จ.17 ต.ค. 65
29 •วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง Online ขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563) จ.10 ต.ค. 65
30 •นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 •อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ จ.17 - ศ.21 ต.ค. 65
31 •วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย อ.1 พ.ย. 65
32 •วันสุดท้ายของการสอน (นิสิตภาคปกติ) ศ.21 ต.ค. 65
33 •วันสุดท้ายของการสอน (นิสิตภาคพิเศษ) อา 23 ต.ค. 65
34 •วันสอบไล่ จ.24 ต.ค. - ศ.4 พ.ย. 65
35 •วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง Online ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ (มิฉะนั้นจะหมดสถานภาพนิสิต)
•สำหรับนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
•สำหรับนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
จ.24 ต.ค. 65
36 •วันยื่นคำร้อง Online ขอคืนสภาพนิสิต เนื่องจากไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์ตามกำหนด (มิฉะนั้น จะถูกคัดชื่อออก)
•สำหรับนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563
•สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2562
อ.25 ต.ค. - อา 27 พ.ย. 65
37 •วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง Online ขอสอบประมวลความรู้ (สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559) อ.1 พ.ย. 65
38 •วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง Online เพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01) อ.15 พ.ย. 65
39 •วันปิดภาคเรียน จ.7 พ.ย. 65
40 •วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ จ.14 พ.ย. 65
41 •อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 ศ.18 พ.ย. 65
42 •วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง Online ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ พร้อมเอกสารการขอจบการศึกษา (วพ.02) สำหรับหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์/ส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา และซีดี สำหรับหลักสูตรกรศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) อ.29 พ.ย. 65
43 •วันสุดท้ายของการสอบประมวลความรู้ (สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559) อ.22 พ.ย. 65
44 •วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ข้อมูล อ.6 ธ.ค. 65
45 •วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้พร้อมหลักฐานประกอบการจบการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 อ.29 พ.ย. 65
46 •วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 Online พ.7 ธ.ค. 65
47 •วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ พ.14 ธ.ค. 65
48 •วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 Online -

# กำหนดการ วันที่
1 Freshmen complete their profile via https://isea.ku.ac.th/STDWeb and register to confirm their identity via https://accounts.ku.ac.th to activate Nontri Account. TCAS 1 - 4 Jun 1 - 15, 2022
2 Freshmen: Useto the Nontri account that has been logged into the student registration via my.ku.th to pay tuition fees via Mobile Banking and enter the student information system www.reg.src.ku.ac.th for the verification of the educational information of the next sector. TCAS 1 - 4 Jun 1 - 15, 2022
3 First day of activities for freshmen Jun 12, 2022
4 Freshmen must participate in the “First Step to Knowledge of the Land” project during the orientation week. Jun20-24, 2022
5 “Wai Kru Day” or Teacher Appreciation Day at the Physical Education ,Building 13 (See each campus's announcement for update) Jul 21, 2022
6 Students who have unpaid debts (including those who has inadequate borrowing fund/ termination of student status /requested to postpone payment of tuition fees in previous semesters) must process all petitions and payments before registering at the Educational Services, Building 1(otherwise it will not be able to enroll for the next semester). Jul 25 - Aug 5, 2022
7 Tuition fees payment dates via bank transfer students must pay tuition fee at least 1 working before the registration dates in order to be eligible for course registration at the scheduled date and time via my.ku.th Jul 25 - Aug 5, 2022
8 Students who need to postpone payment of tuition fees must first obtain permission from their advisor and the Dean of their Faculty, then submit a request for deferred payment to the Educational Services, Building 1(before the registration dates) Jul 25 - Aug 5, 2022
9 Before registering for courses, Students with a cumulative GPA below 2.00 can only register for up to 15 credits have to meet with their advisor who will unlock the system to allow them to register online. Aug 2 -12, 2022
10 Online registration dates for students who paid their tuition fees via bank transfer at least 1 working days before the registration dates“Enroll only subjects in the study plan, pre-registered subject"(first round) -
11 Online registration for students with code 62 and less Aug 2, 2022
12 Online registration for students with code 63 Aug3, 2022
13 Online registration for students with code 64 Aug4, 2022
14 Online registration for students with code 65 The university enrolls in the course, where students must confirm enrollment in via my.ku.th Jun 20, 2022
15 Online registration dates for students who already paid their tuition fees via bank transfer "Register for language group courses and free elective "for all students. (first round) Aug 5, 2022
16 Online registration dates for students who already paid their tuition fees via bank transfer "Register for courses outside the study plan or (addition courses that are open to add more) for all students. (second round) Aug 6, 2022
17 Last day for on-line submission of Course Specification and Field Experience Specification (TQF 3 and 4) APPLICABLE TO LECTURERS / ACADEMIC STAFF Aug 7, 2022
18 First Day of Class*** Aug 8, 2022
19 First day to apply late registration and payment fees. Aug 8, 2022
20 Registration dates for students who make deferred payments via bank transfer and who fail to register on the specified dates. (Online registration.) Aug 8 - 12, 2022
21 Course change dates. (Add/Drop) (KU 3 Online registration) Aug 8 - 12, 2022
22 Registration dates for students who make deferred payments via bank transfer and who fail to register on the specified dates. (Online registration.) Aug 15 - 19, 2022
23 Course change dates. (Add/Drop) Note: In the case of full classes or registration, that is not in subject to Undergraduate Degree Regulations of Kasetsart University B.E. 2559 (2016). Contact the faculty of the course for permission to register in the period specified in the academic calendar. ( To submit document) Aug 15 - 19, 2022
24 Last day for freshmen to request transfer of course credits and Course change dates. (Add/Drop)For only students of Kasetsart University that has termination of student status for a period of not exceeding 2 years.Contact their faculty of by writing the petition through the advisor, course-coordinator and approved by the Dean. The Faculty submit to request to the Educational Services, Building 1 within the specified date. Aug 8 - 19, 2022
25 (Applicants can print a tuition fee receipt (Ku2) after the payment is received by the university.) -
26 Date for academic dismissal and termination of student status, subject to Undergraduate Degree Regulations of Kasetsart University B.E. 2559 (2016) Aug 22, 2022
27 Last dayto withdrawn from a course without a 'W' notation on a transcript. (The last day to close the system at 12 a.m.) Note : Please print out the student registration report form as evidence Aug 22 – Sep 6, 2022
28 Last day for students who expect to graduate complete an on-line application for graduation. After completing the form, print it out and submit to the Faculty. Aug 22 – Sep 6, 2022
29 National Agricultural Fair (Kaset Fair). (See Campus’s Official Announcement for updates) Aug 26 -4 Sep,2022
30 First day to start charging the fines for late graduation request By requesting documents for graduation request forms to the Educational Services ,Building 1 Sep 7, 2022
31 Students must fill out Online Course Evaluation Form (1st period). (Otherwise, they will not be able to process withdrawn and Registration in the next semester) Sep 19 - 23, 2022
32 Mid-term Examination Period*** Sep 24 - Oct 2, 2022
33 Lecturers see course evaluation results (1st period). Oct 3, 2022
34 Ceremony to Honor Students with Academic Excellence Who Graduate in the Academic Year 2021 *** See the University’s official announcement for updates
35 Commencement Rehearsals. (See the University’s official announcement for updates) See the University’s official announcement for updates
36 Commencement Days (See the University’s official announcement for updates) Oct 10-14,2022
37 Last day to withdrawn from a course with a ‘W’ notation on a transcript. (The last day the system closed at 12 a.m.) Note : Please print out the student registration report form as evidence Oct 3 – 28 ,2022
38 Last day the faculty submit the request transfer of course credits for freshmen. Nov 18, 2022
39 Last day to submit a late Drop form (withdrawn)to the Educational Services, Building 1 Nov 18, 2022
40 The 26th Higher Education Exhibition (See the University’s official announcement for updates) See the University’s official announcement for updates
41 Students must fill out Online Course Evaluation Form (2nd period)(Otherwise, they will not be able to Registration in the next semester) Nov 28 - Dec 4, 2022
42 Lecturers must fill out Online Self-evaluation Form. Nov 28 - Dec 4, 2022
43 Last day to submit a late graduation application tothe Educational Services ,Building 1 Dec 2, 2022
44 Last day of class -
45 Regular Programs Dec 2, 2022
46 Special Programs Dec 4, 2022
47 Final Examination Period Dec 5 - 16, 2022
48 End of the semester (Graduation approval date) Dec 19, 2022
49 Last day to submit Final Examination Grade Reports Dec 26, 2022
50 Lecturers see course evaluation results (2nd period) Dec 30, 2022
51 Last day for students who apply to graduate to submit a grade change request Jan 3, 2023
52 Last Day to submit online Course Reports and Field Experience Reports (TQF 5 and 6) FOR LECTURERS / ACADEMIC STAFF Jan 18, 2023
53 Last Day to change the grades “I” and “N”. Otherwise, they will automatically be recorded as “F Jan 25, 2023