การยืนยันเข้าร่วมรับฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ Toeic โดยเจ้าหน้าที่ทางศูนย์สอบ TOEIC
ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ห้องเธียเตอร์
ตั้งแต่เวลา 10.00- 16.00 น. โดยแบ่งเป็น 3 รอบ โดยให้นิสิตที่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่ามรับฟังตามรอบเวลาที่กำหนด
ป้อนรหัสนิสิต
# รอบที่ เวลา จำนวนผู้ลงทะเบียน
รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. 323
รอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. 368
รอบที่ 3 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. 300
  2,386  991

โดยมีหัวข้อเรื่อง ดังนี้โดยมีหัวข้อเรื่อง ดังนี้
     1. การนำคะแนน TOEIC ไปใช้ประโยชน์
    2. รูปแบบการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ในด้าน Reading / Listening