คณะ/สาขาวิชา ระดับบัณฑิตปริญญาโท
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา


ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะวิทยาการจัดการ

ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169