-
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รหัสสาขา
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก1)  (แผน ก แบบ ก2)(เปิดสอนภาคปกติ)
XE06
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) (เปิดสอนภาคปกติ)
XE28
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) (เปิดสอนภาคปกติ)
XE29
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ก แบบ ก2) (เปิดสอนภาคพิเศษ)
XE70
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ข) (เปิดสอนภาคพิเศษ)
XE70
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี) (เปิดสอนภาคพิเศษ)
XE55
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม) (เปิดสอนภาคพิเศษ)
XE56
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
      เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เปิดสอนภาคพิเศษ) 
XG80
      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (เปิดสอนภาคพิเศษ)
XG81
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทรสาร 038 351 169