-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]

 

รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01110521Quantitative Methods for Business Economics
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 3-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5203
  3630
  01110531Advanced Financial Business Economics
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5203
  3630
  01110542International Marketing Business Economics
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • 3-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  2222
  01110551Business Economics of Project Analysis and Evaluation
 • อาจารย์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5203
  3630
  01110553Advanced Business Economics Policies
 • อาจารย์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
 • 3-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  3232
  01110595Independent Study
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5202
  1818
  01110596Selected Topics in Business Economics
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 3-XG65513Sat-0-0 : 5202
  11
  01110597Seminar
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 1-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5202
  3232
  01110599Thesis
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • 6-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sat-8.30-17.30 : 5203
  1414
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์กุสุมา ตันจำรัส
 • 3-XG65
  (ภาคพิเศษ)
  513Sun-8.30-17.30 : 5202
  3024
  -กลุ่มวิชาการตลาด(คณะวิทยาการจัดการ)
  03758111Principles of Marketing
 • อาจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
 • 3-XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  802-11
  -การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(คณะวิทยาการจัดการ)
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ60(1)
  XJ01(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-9.00-12.00 : 10106
  2727
  03770529Strategic Management for Industry
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-9.00-12.00 : 10106
  3230
  03770529Strategic Management for Industry
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ01(1)
  XJ01(2)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-9.00-12.00 : 10106
  1212
  03770542Strategic Cost Management
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3 XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-9.00-12.00 :10105
  Sat-12.00-16.00 :10105
  1111
  03770544Innovation Management for Industry
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ60(1)
  XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-16.30-19.30 : 10106
  2524
  03770551Business Marketing
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sun-13.00-16.00 : 10106
  3230
  03770551Business Marketing
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800W-9.00-12.00 : 10106
  1010
  03770591Research Methods in Industrial Administration and Development
 • อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
 • 3-XJ60(1)
  (ภาคพิเศษ)
  505Sat-13.00-16.00 : 10106
  3230
  03770591Research Methods in Industrial Administration and Development
 • อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
 • 3-XJ01(1)
  (ภาคปกติ)
  800Th-9.00-12.00 : 10106
  1010
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ80(5)
  (ภาคพิเศษ)
  505-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • 3-XJ80(4)
  (ภาคพิเศษ)
  506-22
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ80(5)
  (ภาคพิเศษ)
  507-10
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  508-11
  03770595Independent Study
 • อาจารย์เจษฏา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  509-22
  03770595Independent Study
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  510-22
  03770595Independent Study
 • อาจารย์กิติยา ทัศนะบรรจง
 • 3-XJ60(2)
  (ภาคพิเศษ)
  511-22
  1 2 3


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน