ภาคเรียน ครั้งที่ ปีการศึกษา  
เงื่อนไขที่ค้นหา:ระดับ
[ ] [ ปี() ]
[
]
[      ]


ตรวจสอบรายชื่อกรุณา login
user: password:

รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-กลุ่มวิชาบูรณาการ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01999041Economics for Better Living
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-S08(4)
  S18(3)
  S09(2)
  M04(1)
  (ภาคปกติ)
  800M-13-16 : 5101
  8074
  01999041Economics for Better Living
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-S08(4)
  S18(3)
  S09(2)
  M04(1)
  (ภาคปกติ)
  801F-13-16 : 5101
  8087
  01999041Economics for Better Living
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-S10(2)
  S10(3)
  S10(4)
  (ภาคพิเศษ)
  870W-16.3-19.3 : 5204
  5038
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศษสตร์การพัฒนาและวางแผน(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101411Economic Planning
 • อาจารย์อ.เกวลิน มะลิ
 • อาจารย์ อ.กนกพร เพียรประเสริฐ
 • 301101311G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Th-9-12 : 18201
  8078
  01101411Economic Planning
 • อาจารย์อ.เกวลิน มะลิ
 • อาจารย์ อ.กนกพร เพียรประเสริฐ
 • 301101311G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900Th-16-19 : 5101
  5052
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101312Thai Economy
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • อาจารย์วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • อาจารย์ชิราภรณ์
 • 301101281,
  01101282,
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-9-12 : 18302
  10081
  01101312Thai Economy
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • อาจารย์วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • อาจารย์ชิราภรณ์
 • 301101281,
  01101282,
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801Tu-13-16 : 18302
  102101
  01101312Thai Economy
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • อาจารย์วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • อาจารย์ชิราภรณ์
 • 301101281,
  01101282,
  G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900W-16-19 : 18302
  12094
  01101314Economic Development
 • อาจารย์ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • อาจารย์ อ.ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • 301101311G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-13-16 : 18101
  8074
  01101314Economic Development
 • อาจารย์ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • อาจารย์ อ.ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • 301101311G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900Tu-16-19 : 18101
  5050
  01101417Comparative Economic Development
 • อาจารย์ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
 • อาจารย์วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • 301101282G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800M-9-12 : 5101
  8067
  01101497Seminar
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • อาจารย์รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
 • อาจารย์ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล
 • อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • อาจารย์อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรี
 • อาจารย์อ.ดร.นรารัก บุญญานาม
 • อาจารย์อ.กนกพร เพียรประเสริฐ
 • 1-G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800-8066
  01101497Seminar
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • อาจารย์รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
 • อาจารย์ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล
 • อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • อาจารย์อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรี
 • อาจารย์อ.ดร.นรารัก บุญญานาม
 • อาจารย์อ.กนกพร เพียรประเสริฐ
 • 1-G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900-8037
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101372Econometrics I
 • อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 401101371G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800

  830
  M-9-12 : 18302

  Th-9-12 : 18302
  10092
  01101372Econometrics I
 • อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 401101371G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801

  831
  M-13-16 : 18302

  Th-13-16 : 18302
  100105
  01101372Econometrics I
 • อาจารย์ภานุพงษ์ สุขเกิด
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 401101371G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900

  930
  M-16-19 : 18302

  Sun-9-12 : 18101
  120110
  01101373Mathematical Economics III
 • อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล
 • 301101271G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800W-13-16 : 18201
  5050
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101261Introduction to Natural Resources and Environmental Economics
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล
 • 301101281G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800F-9-12 : 18302
  7577
  01101261Introduction to Natural Resources and Environmental Economics
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล
 • 301101281G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801F-13-16 : 18302
  7564
  01101261Introduction to Natural Resources and Environmental Economics
 • อาจารย์นรารัก บุญญานาม
 • อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล
 • 301101281G02(2)
  G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900Th-16-19 : 18302
  7563
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101231Labour and Industrial Economics
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ
 • อาจารย์ชิราภรณ์
 • 301101182,
  01101281,
  G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-9-12 : 18201
  7574
  01101231Labour and Industrial Economics
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ
 • อาจารย์ชิราภรณ์
 • 301101182,
  01101281,
  G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801Tu-13-16 : 18201
  7566
  01101231Labour and Industrial Economics
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ
 • อาจารย์ชิราภรณ์
 • 301101182,
  01101281,
  G02(2)
  G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900W-16-19 : 18101
  7566
  01101232Introductory Transportation Economics
 • อาจารย์ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • อาจารย์พัฒน์
 • 301101181,
  01101182,
  G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Th-9-12 : 18101
  7562
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...


   
  คำแนะนำ
                   - สาขา คือ สาขาที่อนุญาตุให้นิสิตลงทะเบีนได้ เช่น R01(1) = สาขา R01 ปี 1  
                    T*(2) = นิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 2   M01* = นิสิตสาขา M01 ทุกชั้นปี  
                     R=คณะวิทยาการจัดการ      S=คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
                    T=คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   M=วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169