อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประเภทภาคปกติ

คณะ/สาขาวิชา เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมที่นี่
(print สีเท่านั้น)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก*
ภาคปกติ**
ภาคฤดูร้อน***
คณะวิทยาการจัดการ
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
18,000
16,500
5,000
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- เศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสาร
18,000
16,500
5,000
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
19,600
17,900
6,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
26,100
25,000
7,800
- สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ รหัสขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
26,100
25,000
7,800

- วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

36,100
35,000
7,800
- วิทยาศาสตร์การเดินเรือ รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 49
ดาวน์โหลดเอกสาร
28,600
27,500
5,800
- วิทยาศาสตร์การเดินเรือ รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
36,100
35,000
7,800
- วิทยาศาสตร์การขนส่งทางทะเล รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 57 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
19,600
18,500
7,800
* * สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานบนเรือ
15,000
15,000
15,000
 
ประเภทภาคพิเศษ
คณะ/สาขาวิชา เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมที่นี่
(print สีเท่านั้น)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก*
ภาคปกติ**
ภาคฤดูร้อน***
คณะวิทยาการจัดการ
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 48 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
23,550
22,000
5,000
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 55 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
24,900
23,700
5,400
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 57 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
24,900
23,700
5,400
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 49-52
ดาวน์โหลดเอกสาร
29,900
27,000
8,400
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 53 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
30,600
28,600
8,400
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต รหัสขึ้นต้นด้วย 49-53
ดาวน์โหลดเอกสาร
35,950
34,800
17,150
- วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 54 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
37,200
35,900
15,500
 
 
อัตราค่าธรรมเนียม
ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าประกันของเสียหายเหลือ 600 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
* ภาคแรก หมายถึง ภาคเรียนแรกที่นิสิตใหม่เข้ามามอบตัวและลงทะเบียนเรียน
** ภาคปกติ หมายถึง ภาคต้นและภาคปลายที่มิใช่ภาคแรกเป็นภาคบังคับที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
*** ภาคฤดูร้อน หมายถึง ภาคการศึกษาพิเศษที่มิใช่ภาคบังคับ สำหรับนิสิตที่มีรายวิชาเรียนตกค้างหรืออื่น ๆ
 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับบัณฑิตปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะ/สาขาวิชา ระดับบัณฑิตปริญญาโท
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก*
ภาคปกติ**
ภาคฤดูร้อน***
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ
- ทุกสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
17,600
14,400
3,500
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ภาคปกติ
- ทุกสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
22,700
19,500
3,500
คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ
- ทุกสาขาวิชา (ปี 1)
ดาวน์โหลดเอกสาร
51,000
54,000
-
- ทุกสาขาวิชา (ปี 2)
ดาวน์โหลดเอกสาร
54,000
53,000
-
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาคพิเศษ
- ทุกสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
44,000
44,000
18,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ภาคพิเศษ
- การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดเอกสาร
54,000
53,000
-
- วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดเอกสาร
46,000
45,000
-
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169