ค้นหาตารางสอบ
ปี : ภาค : สอบ
วันสอบ ค้นด้วย (วิชา/รหัสนิสิต/ห้องสอบ) ผู้คุมสอบ >
กรณีไม่สามารถค้นหาผู้คุมสอบได้คลิกที่นี่แก้ไขตารางสอบ


ไม่พบข้อมูล


**ขอความร่วมมือนิสิตเข้าระบบเพื่อประเมินการสอนอาจารย์ ถ้านิสิตไม่ประเมินการสอนจะไม่อนุญาตให้ตรวจสอบตารางสอบ**

** นิสิตต้องเข้านั่งสอบตามที่นั่งที่กำหนดในตารางสอบ หากนั่งผิดที่จะไม่อนุญาตให้สอบ
(คลิกที่รหัสวิชาหรือห้องสอบเพื่อดูที่นั่งสอบ)**

การทุจริตการสอบ
- นิสิตส่อเจตนาทุจริตมีโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
- ทุจริตพักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
- เคยถูกลงโทษแล้วทำอีกเป็นครั้งที่สองให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต-
แนวปฏิบัติการขอสอบชดเชยของนิสิต
- แนวปฏิบัติการอนุญาตให้นิสิตออกนอกห้องสอบระหว่างสอบ

หมายเหตุ
1. การเข้าสอบ นิสิตควรแต่งกายให้ถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยห้ามนิสิตชาย ใส่กางเกงยีนส์เข้าสอบโดยเด็ดขาด
2. การเข้าสอบทุกครั้ง ต้องนำบัตรประจำตัวนิสิต มาด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
3. การทำใบแทนนิสิต ต้องนำรูปถ่าย1นิ้ว1รูปมาด้วย และสถานที่ในการขอใบแทนนิสิตคือ ฝ่ายการศึกษา อาคารวิทยบริการ ที่เดียวเท่านั้น
4. สำหรับนิสิตที่ไม่มีรหัสเข้าสอบให้นำ KU2 เข้าห้องสอบด้วย

5. ขณะสอบ อนุญาตให้นิสิตออกนอกห้องสอบได้ เมื่อนิสิตส่งข้อสอบแล้วเท่านั้น ยกเว้นกรณีนิสิตเจ็บป่วยกะทันหัน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการคุมสอบ
6.หากมีปัญหาเรื่องตารางสอบให้โทร 038-354580-4 ต่อ 2636 , 2627

  =ยกเลิก
  = update