**** รายงานการตัดบัญชีธนาคาร****
รายงานการชำระเงิน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2561
ป้อนข้อมูล รหัสหรือชื่อ เลือกคณะ ค่าธรรมเนียม
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล
สาขา
วันที่ชำระ
ธนาคาร
ยอดตัดบัญชี
หมายเหตุ
1 5735950185 นายอนุภัทร กุศลศิลป์
XJ80
11/28/2018 ธ.กรุงเทพ
15,000.00
 
2 5734750484 นางสาวเวณิกา ภูมิกระจาย
XG80
11/28/2018 ธ.กรุงเทพ
21,000.00
 
3 5735950169 นายสิทธิเดช ศิริวัฒนเมธางกูร
XJ80
11/29/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
15,000.00
 
4 5734750310 นางสาวพลอยไพลิน ศรีโภคา
XG80
11/30/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
21,000.00
 
5 5634750709 นายสุรชาติ บุญธรรม
XG80
12/14/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
6,000.00
 
6 6034500052 นายธวัฒ ศรแสดง
XE28
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
19,500.00
 
7 5935900041 นางสาวพิชชาอร พงษ์โสภณ
XJ01
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
5,000.00
 
8 6034500044 นายสุทธิศักดิ์ สุทธิศรี
XE29
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
13,900.00
 
9 6035900135 นางสาวทิพย์โกศล หริ่งกระโทก
XJ01
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
14,400.00
 
10 6134750221 นายวรสิทธิ์ มั่นใจ
XG65
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
11 6035900127 Mr.Aung Zaw Myo
XJ01
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
29,400.00
 
12 6134750131 นางสาวธัญพร วัฒนสิน
XG65
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
46,000.00
 
13 6134750239 นางสาววริศรา แช่มช้อย
XG65
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
46,000.00
 
14 5834750061 นางจีรภัทร คุณารักษ์
XG80
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
6,000.00
 
15 6034550203 นางสาวเพ็ญนุราช โนนสวาท
XE56
12/25/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
16 6035900062 นางสาวสกุลทิพย์ อินทร์พิทักษ์
XJ01
12/25/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
14,400.00
 
17 5734550060 นายดนัย มีสุข
XE55
12/25/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
5,000.00
 
18 6035950078 นายปริญญา กันธะวงศ์
XJ60
12/25/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
19 6134550078 นางสาวเพียงขวัญ หมอยาดี
XE55
12/25/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
20 6035900101 นางสาวณิชา เกตุงาม
XJ01
12/26/2018 ธ.กรุงเทพ
14,400.00
 
21 6134750018 นางสาวกนกวรรณ ธรรมชาติ
XG65
12/26/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
22 6134400017 นายอรรถพล เพ็ชรหวั่น
XD26
12/26/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
18,500.00
 
23 6134550175 นางสาวณัฐฌา มาตรสงคราม
XE56
12/26/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
24 6035950141 นางสาวศุภรดา วุฒิเจริญกิจ
XJ60
12/27/2018 ธ.กรุงเทพ
53,000.00
 
25 6135900064 นางสาวปุณสิตา พุทธกุลสมศิริ
XJ01
12/27/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
14,400.00
 
26 6034550327 นายอัตติสุข นกทอง
XE56
12/27/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
27 6134550469 นายธนวัฒน์ เทียมทะนงค์
XE56
12/27/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
28 6134550264 นางสาววัฒนาพร กลิ่นบัว
XE56
12/27/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
29 6034400040 นางสาวพุทธชาด เห็นแสงหงษ์
XD26
12/28/2018 ธ.กรุงเทพ
18,500.00
 
30 6034500095 นายธวัชชัย ใยเผือก
XE29
12/28/2018 ธ.กรุงเทพ
13,900.00
 
31 6034550220 นางอมลวรรณ ชูดอนหวาย
XE56
12/28/2018 ธ.กรุงเทพ
45,000.00
 
32 6134550060 นายปรีดา ฉันทะวิลาศ์
XE55
12/28/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
33 6134550370 นางสาวอรกัญญา กุลเกษ
XE56
12/28/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
34 6034550017 นายเกรียงไกร ผลจันทร์
XE55
12/28/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
35 6034550149 นางสาวจุฑามาส หลวงทะ
XE56
12/28/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
36 5835950012 นางสาวกนกพรรณ ขวัญยืน
XJ80
12/29/2018 ธ.กรุงเทพ
15,000.00
 
37 6034750148 นางสาวประภาพร ปุจฉาการ
XG65
12/29/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
51,000.00
 
38 5834500099 นายยุทธนา สุยะลือ
XE28
12/29/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
13,900.00
 
39 5934550390 นางสาวลออศิริ หวังสุดดี
XE56
12/29/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
5,000.00
 
40 6035900071 Mr.Banthom MANIRAT
XJ01
12/25/2018 จ่ายเช็ค
29,400.00
 
41 6135900013 MissHatthaphone SOURIVONG
XJ01
12/25/2018 จ่ายเช็ค
29,400.00
 
42 6135900021 Mr.Thanousinh PHAXAISITHIDET
XJ01
12/25/2018 จ่ายเช็ค
29,400.00
 
43 5634550033 นางสาวจตุพร คเณรุพันธ์
XE70
12/30/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
5,000.00
 
44 6134500071 นายกานต์ กอมณี
XE29
1/2/2019 ธ.กรุงเทพ
19,500.00
 
45 6034550084 นาวาเอกปฏิพล ศรีแก้ว
XE55
1/2/2019 ธ.กรุงเทพ
53,000.00
 
46 6135900099 นางสาวศิริลักษณ์ สุธรรม
XJ01
1/2/2019 ธ.กรุงเทพ
14,400.00
 
47 6034550297 นางดารากร เฉลิมราษฎร์
XE56
1/2/2019 ธ.กรุงเทพ
45,000.00
 
48 6034550254 นายพรชัย ภูนาเขียว
XE55
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
49 5835950136 นางสาวอภาศรี เวทย์ไพศาล
XJ80
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
15,000.00
 
50 6134550388 นางสาวอาริยา ยอดเมือง
XE56
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
51 6135950029 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
XJ60
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
60,000.00
 
52 6134750301 นางสาวอริยา กะภูพันธ์
XG65
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
53 6035950191 นายอนันต์ เกลี้ยงแก้ว
XJ60
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
54 6134750077 นายจิรายุทธ์ ธราธรรุ่งเรือง
XG65
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
55 6035950019 นางสาวเกศแก้ว ชัยชุน
XJ60
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
56 6134550311 นายสำราญ พิสัยเลิศ
XE56
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
57 6135950151 นายพชร สังวาลย์พานิช
XJ60
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
54,000.00
 
58 6135950088 นางสาวณัฐวรา ปุณยวิทิตโรจน์
XJ60
1/2/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
60,000.00
 
59 6134500160 นายยุทธนา นาคเจือทอง
XE28
12/17/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
22,700.00
 
60 6134500143 นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ
XE28
12/20/2018 ธ.กรุงเทพ
22,700.00
 
61 6035950035 นางสาวฐิติมา ฉิมกล่อม
XJ60
1/3/2019 ธ.กรุงเทพ
53,000.00
 
62 6035900046 นางสาวณัฐนันท์ มนตรีพิศุทธิ์
XJ01
1/3/2019 ธ.กรุงเทพ
14,400.00
 
63 6135900111 นายภรัณยู บุญริ้ว
XJ01
1/3/2019 ธ.กรุงเทพ
14,400.00
 
64 6034550181 นางสาวน้ำมนต์ รัตนานนท์
XE56
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
65 6134750417 นางสาววีรวรรณ เงินประเสริฐ
XG65
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
66 6035950167 นายสุพจน์ ชื่นบานเย็น
XJ60
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
67 6134550485 นายรัชพงศ์ ฐิติวร
XE56
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
68 6134550418 นางสาวเจษฎาพร อักษร
XE55
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
69 6135950240 นางสาวอารียา ศรีตาบุตร
XJ60
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
54,000.00
 
70 6135900072 นางสาวมณฑิตา ศรีนคร
XJ01
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
14,400.00
 
71 6034750229 นางสาวรสริน กำเนิดสินธุ์
XG65
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
51,000.00
 
72 6134550108 นางวรรดี สมพันธ์
XE55
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
73 6134550493 นางสาวลลิดา จอดนอก
XE56
1/3/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
74 5835950128 นายสุจินต์ ประชากูล
XJ80
1/4/2019 ธ.กรุงเทพ
15,000.00
 
75 6134550302 นางสาวสกุลตลา เกิดพร
XE56
1/4/2019 ธ.กรุงเทพ
45,000.00
 
76 6134550221 นางสาวภิลาภา ปานมาก
XE56
1/4/2019 ธ.กรุงเทพ
45,000.00
 
77 5935900041 นางสาวพิชชาอร พงษ์โสภณ
XJ01
1/4/2019 ธ.กรุงเทพ
4,900.00
 
78 6134550205 นางพุทธชาดิ คำมาก
XE56
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
79 6134750204 นางสาวพจมาลย์ จิตสำราญ
XG65
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
80 6134550116 นางสาววรรณวิศา มาลัยศรี
XE55
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
81 6034500044 นายสุทธิศักดิ์ สุทธิศรี
XE29
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
5,600.00
 
82 6034750369 นางสาวรัตินารถ โพธิ์ทอง
XG65
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
51,000.00
 
83 6034550068 นายณชรพงศ์ บุญทา
XE55
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
84 6135950126 นายนันทเดช สินทอง
XJ60
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
60,000.00
 
85 6134750352 นางสาวจุฑามาส อรุณธีร์กิจ
XG65
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
86 6134750409 นางสาววรรณภา นงนุช
XG65
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
87 6034550360 นางสาวเมธาพร สมสุขเจริญ
XE56
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
88 6134550094 นายภาณุ เหิมหอม
XE55
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
53,000.00
 
89 6134750344 นางสาวจรัญญา ภาคเมธี
XG65
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
46,000.00
 
90 6034550211 นายสุริยะ ยวงเอี่ยมใย
XE56
1/4/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
91 6134550272 นางสาววันทนา อัมเทศ
XE56
1/5/2019 ธ.กรุงเทพ
45,000.00
 
92 5834500102 นายรัชกฤช ภูวราพิทักษ์
XE28
1/5/2019 ธ.กรุงเทพ
13,900.00
 
93 6134750069 นางสาวจารวี ศิริ
XG65
1/5/2019 ธ.กรุงเทพ
46,000.00
 
94 5935950073 นางสาวธัญลักษณ์ พลแก้ว
XJ60
1/5/2019 ธ.กรุงเทพ
15,000.00
 
95 6135950207 นายสุรวุฒิ สุขคำ
XJ60
1/5/2019 ธ.กรุงเทพ
60,000.00
 
96 6134750115 นางสาวชลัดดา บุญทัย
XG65
1/5/2019 ธ.กรุงเทพ
46,000.00
 
97 5834550339 นางสาวพรรณพิลาศ แสนอาจ
XE55
1/5/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
5,000.00
 
98 6134550361 นายอภิวัฒน์ เขียวอร่าม
XE56
1/5/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
45,000.00
 
99 6134500135 นายอรรถพล พิมผุย
XE28
1/5/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
19,500.00
 
100 6034750059 นายจิตภรณ์ ทรงประกอบ
XG65
1/5/2019 ธ.ไทยพาณิชย์
44,000.00
 

หน้า << |1 |2 |3 | >>