**** รายงานการตัดบัญชีธนาคาร****
รายงานการชำระเงิน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2561
ป้อนข้อมูล รหัสหรือชื่อ
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล
สาขา
วันที่ชำระ
ธนาคาร
ยอดตัดบัญชี
1 5930108153 นายจิรัฏฐ์ พาลี
R14
12/23/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
2 5730158033 นางสาวกันต์รพี ก้านเงิน
R10
12/21/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
2,000.00
3 5830300451 นางสาวนพรัตน์ ทองถนอม
T12
12/22/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
25,000.00
4 5930102732 นายวันเฉลิม จิรากร
R03
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
5 6130108761 นางสาวภัทราพร ทองแซมศิรวิชญ์
R05
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
6 5930301158 นางสาวชุติกาญจน์ ชัยบุญญลักษณ์
T13
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
25,000.00
7 6130109156 นางสาวอริศรา ศรีพยัตฆ์เจริญ
R05
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
8 6030100637 นางสาวพรพรรณ อุดมจิตติรัตน์
R16
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
9 6130302771 นายสหัสวรรษ กล้าเผชิญโชค
T13
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
25,000.00
10 6130104189 นางสาวจิณห์วรา กุสสลานุภาพ
R03
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
11 6030110675 นางสาวพรเพ็ญ ยอดวงศ์ษา
R14
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
12 6030110241 นางสาวชุติพันธุ์ ฐิติเรืองรักษ์
R14
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
13 5930106215 นางสาวณัฐกมล ศรีนะรา
R05
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
14 5930403325 นายธงชัย คุ้มครอง
M02
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
35,000.00
15 6030109111 นายเจษฎา สันตินิยมธรรม
R13
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
16 6130203179 นายธณพงศ์ จินดากูล
S09
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
17,900.00
17 6130100299 นางสาวโชติกา เจริญเมฆา
R16
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
18 5830100428 นางสาวธิติยา ชูชื่นมานะกิจ
R16
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
19 5930161232 นางสาวญานิกา เจริญเมฆา
R07
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
20 6130101180 นายเสริมวิทย์ กล่ำสกุล
R16
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
21 5830501988 นางสาวศริญญา พุกเงิน
G01
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
22 5830501619 นายพิมาย พุกต่อม
G01
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
23 5930164088 นายจิรายุ ตั้งในไตรสรณะ
R11
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
24 6030102478 นางสาวบุรัญญา ชัยสาลี
R02
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
25 5930101019 นางสาวอภิชญา หลิมไชยกุล
R16
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
26 5830154421 นายนัทธพงศ์ หลิมไชยกุล
R11
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
27 6030109561 นางสาวพัชชา พลคร
R13
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
28 6030102583 นางสาวพัชราพร ชัยสิงห์
R02
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
29 5930106398 นางสาวปลิดา อิทธิเมธาวุฒิ
R05
12/24/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
30 6030200305 นายณัฐนันท์ ฮกโป๊
S05
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
17,900.00
31 5830208032 นางสาวกรรณิกา กล่อมแก้ว
S11
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
17,900.00
32 5830108127 นางสาวฉัตรสุดา แตงอ่อน
R05
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
33 5930301115 นายจตุพงศ์ ธีระประดิษฐผล
T13
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
25,000.00
34 5930108471 นางสาวบุญนภา กาบกลอน
R14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
35 5930500584 นางสาวธณัฏฐสรณ์ รุ่งเมฆารัตน์
G01
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
36 5830162792 นางสาววสุนันท์ ภู่ระหงษ์
R15
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
23,700.00
37 5930400032 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์สวรรค์
M01
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
25,000.00
38 5930101094 นางสาวอิทธิพร หล่อสุพรรณพร
R16
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
39 6130110235 นางสาวณัฏฐรินีย์ วงษ์มา
R13
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
40 5830306921 นางสาวอุนนดา มานะธัญญา
T17
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
14,500.00
41 6030102249 นางสาวณกัญญนัทธ์ สุขเกษม
R02
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
42 5730305044 นายอารินทร์ ซอหิรัญ
T14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
25,000.00
43 6130503580 นางสาวอุษามาศ สายรักษา
G01
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
44 5730304552 นางสาวปิยนุช เรืองโชติ
T14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
2,700.00
45 6130112637 นางสาวพิชชาภรณ์ เบ้าทอง
R14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
46 6130101171 นายสุเมธี จันทวารีย์
R16
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
47 6130202636 นางสาวชนิกานต์ สมใจจริง
S03
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
17,900.00
48 5830500361 นายเจษฎา วัฒนาพร
G01
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
49 6030110454 นางสาวนันทิยา แพงมา
R14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
50 6130102828 นางสาวมนสิชา สาอุด
R02
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
51 5930106916 นางสาวอินทุปาลิน ภู่พวง
R05
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
52 5930166919 นายเอกสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ
R15
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
23,700.00
53 5830112388 นางสาวณภาภรณ์ วงษ์ธานี
R14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
54 5930106533 นายพิศิษฐ์ พัฒนพัวพันธุ์
R05
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
55 5930105405 นายนิติรัฐ หนองใหญ่
R04
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
56 5830112639 นางสาวปภัสณัฐ ฉลาดพร้อม
R14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
57 5830108445 นางสาวนัฐชา แย้มเฉลียว
R05
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
58 5830304732 นายพัฒณพล ว่องสารกิจ
T14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
25,000.00
59 6030107348 นางสาวธนพร ชาติรุ่ง
R05
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
60 5830162709 นางสาวรัศมิ์ลภัส อิงคนินันท์
R15
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
23,700.00
61 5930401322 นายธนพล   วีระโพธิ์ประสิทธิ์
M04
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
18,500.00
62 5930203679 นางสาวสุธาสินี แจ่มกระจาย
S03
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
17,900.00
63 5930102821 นายศิครินทร์ พันธุรัตน์
R02
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
64 6130108826 นางสาวมนสา สุวรรณเย็น
R05
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
65 6030110331 นางสาวณัฐพร จึงศิริ
R14
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
66 5730210167 นายชนาธิป เกลียดความชั่ว
S08
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
17,900.00
67 6130110120 นางสาวเกศินี สุขเพิ่ม
R13
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
68 5830308070 นายจักนริน ไชยรบ
T05
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
25,000.00
69 5930500088 นายกวินวัชร์ วีรนนท์วัฒนกุล
G01
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
70 6130107188 นางสาวอารียา โชติจันทึก
R04
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
16,500.00
71 6130302169 นายชยุตม์ เคียงกิติวรรณ
T13
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
25,000.00
72 5830210428 นางสาวพัชรา จันทร์อำพล
S08
12/24/2018 ธ.ไทยพาณิชย์
17,900.00
73 5930166137 นางสาวฐิติพร ไพสาลี
R15
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
74 6130113102 นางสาวอริสรา นาเมือง
R14
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
75 6030109430 นางสาวนุสรา จันทร์ตรา
R13
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
76 6030109596 นางสาวพิณนภา เจตศักดิ์รุ่งโรจน์
R13
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
77 5930301816 นายเอกพล ทีหัวช้าง
T13
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
25,000.00
78 5730200234 นางสาวชาริตา เพ็งแจ่ม
S05
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
17,900.00
79 6030150090 นางสาวจุฑาทิพย์ จิตคเน
R17
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
80 5830104270 นางสาวณัฐนรี ไวยวุฒิ
R03
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
81 6130162090 นางสาวชาดาพร ทองสน
R10
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
82 5830150379 นางสาวณิชาภัทร ไวยวุฒิ
R17
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
83 6030107089 นางสาวกิตติ์ลภัส เฉลยวุฒิโรจน์
R05
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
84 5830308592 นางสาวสุธินี พรหมเอียด
T05
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
25,000.00
85 5930507201 นายทัพพ์เทพ อัศวสันติกุล
G02
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
86 5830210291 นางสาวนวพร พวงบู่
S08
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
17,900.00
87 6030100033 นางสาวกันตา ทรัพย์วิลาวรรณ
R16
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
88 5930506876 นายโพธิพันธ์ ภูมิโคก
G02
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
89 5830200121 นางสาวจิตสุภา ปานปิ่น
S05
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
17,900.00
90 5830302012 นางสาวกมลทิพย์ เพชรศรี
T13
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
25,000.00
91 5930403783 นายวิธวินท์ ห้าสังข์
M02
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
35,000.00
92 5930102058 นางสาวกัญญารัตน์ คงไพศาล
R02
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
93 6030157043 นางสาวรัตติยา แก้วสระแสน
R12
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
94 6030100611 นางสาวพรทิพย์ ตันชเสาวภาค
R16
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
95 6030150111 นางสาวจุฑารัตน์ สายทอง
R17
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
23,700.00
96 5830104237 นางสาวญาณิศา อิทธิไมย์ยะ
R03
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
97 5830102366 นางสาวนภัสนันท์ นาคเพ็ชร
R02
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
98 5830112540 นางสาวนนท์นภัส จาตุจิรานนท์
R14
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
99 5830110377 นางสาวณัฐนรี วิภาสธวัช
R13
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00
100 6030107208 นางสาวจิรินทร์ชนา เหลืองธารทิพย์
R05
12/25/2018 ธ.กรุงเทพ
16,500.00

หน้า << |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 | >>