ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 ศ. 23 มิ.ย.60 -วันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสมาคมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (สอท.) ประจำปีการศึกษา 2560
2 จ. 10 - ศ. 21 ก.ค. 60 -นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคถัดไปได้)
3 พ.12 – อา.30 ก.ค 60 -วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของนิสิต และชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด(นิสิตต้องการชำระเงินก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนตามวันที่กำหนดได้)
'-นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่าง ไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
4 ดูประกาศจากงานกิจการนิสิต - วันเริ่มกิจกรรม
5 ดูประกาศจากงานกิจการนิสิต - กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง
6 อ. 18 –พฤ. 20 ก.ค. 60 -วันส่งเอกสารมอบตัว ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา “สำหรับนิสิตใหม่ นิสิตรหัส 60” (ปี1)
7 ศ. 21 ก.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 53 -57 (ชั้นปีที่4-8) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
8 อ. 25 ก.ค.60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 58 (ชั้นปีที่ 3) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
9 พ. 26 ก.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 59 (ชั้นปีที่ 2) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
10 พ. 26 – พฤ. 27 ก.ค.60 - อบรมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่1)
11 พฤ. 27 ก.ค.60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และเลือกเสรี” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก) สำหรับนิสิตทุกคณะ
12 ศ. 28 ก.ค.60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” (ลงทะเบียนเรียนรอบสอง) สำหรับคณะวิทยาการจัดการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
13 ส.29 ก.ค.60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” (ลงทะเบียนเรียนรอบสอง) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
14 อา. 30 ก.ค.60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ยังลงทะเบียนเรียนไม่ครบ หรือเปิดให้ลงเพิ่ม” (ลงทะเบียนเรียนรอบสาม) สำหรับนิสิตทุกคณะ
15 อา. 30 ก.ค.60 - วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์
16 จ. 31 ก.ค.60 - วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
-วันเริ่มคิดคำนวณค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
17 จ.31 ก.ค. – ศ. 4 ส.ค. 60
(ยกเว้นนิสิตรหัส 60)
- วันเริ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (นิสิตต้องชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทำการ)
-วันเริ่มลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
- วันเริ่มการเพิ่ม ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน โดยผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
หมายเหตุ : กรณีหมู่เรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2559 ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาเพื่อขออนุญาตการลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
18 จ.31 ก.ค. – ศ. 11 ส.ค. 60
(เฉพาะนิสิตรหัส 60)
-วันขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน Add – Drop สำหรับนิสิตใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 1) โดยเฉพาะนิสิตที่ถูกคัดชื่อออกและสอบคัดเลือกเข้ามาใหม่ ให้ดำเนินการติดต่อขอเทียบโอนรายวิชา โดยยื่นใบ KU3 ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.
19 พฤ. 3 ส.ค. 60 -วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560
20 ศ. 11 ส.ค. 60 -วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอรับ ใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ทุกคณะวิชา
-วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ปิดรับเอกสารคำร้องเวลา 16.00 น. ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ)
21 อ. 15 ส.ค. 60 -วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มก. พ.ศ.2559
22 อ. 15 ส.ค. 60
(ยกเว้นนิสิตรหัส 60)
-วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ทุกคณะวิชา
23 จ. 14 –อ. 29 ส.ค. 60 -วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบ การศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
24 ศ. 25 – อ. 29 ส.ค. 60 -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W ” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30น.)
25 พ. 30 ส.ค. 60 -วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาล่าช้า โดยขอเอกสารแบบฟอร์ม ใบขอจบการศึกษา ได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
26 พฤ. 7 ก.ย. 60 -วันไหว้ครู ณ อาคาร 13 พลศึกษา (ให้ดูประกาศอีกครั้ง)
27 จ.18 –ศ. 22 ก.ย. 60 -นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตครั้งที่ 1
(มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
28 ส. 23 ก.ย. – อา.1 ต.ค 60 -วันสอบกลางภาค
29 จ.2 ต.ค.60 -อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
30 ส. 30 ก.ย. 60 -วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สำหรับนิสิตที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2559
31 จ.16 - ศ.20 ต.ค.60 -วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
32 จ. 23 –ศ. 27 ต.ค.60 -วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
33 จ. 30 ต.ค.– ศ 3 พ.ย. 60 -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยบันทึกคำว่า “งดเรียน/W” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30น.)
34 จ. 27 พ.ย.-อา.3 ธ.ค.60 -นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ครั้งที่ 2
(มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
35 ศ. 1 ธ.ค. 60 -วันสุดท้ายของการสอน
-วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้าถึงงานบริการการศึกษา
36 อา 3 ธ.ค. 60 -วันสุดท้ายของการสอนสำหรับนิสิตปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
37 จ.4 – ศ. 15 ธ.ค.60 -วันสอบไล่
38 จ. 18 ธ.ค. 60 -วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
39 จ. 25 ธ.ค. 60 -วันสุดท้ายของการของการส่งคะแนนสอบไล่ ผ่านระบบระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2560 ภายในเวลา 24.00 น.
40 อ. 26 ธ.ค.60 -อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
41 ศ. 12 ม.ค. 61 -วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษาปีการศึกษา 2560
42 อ. 16 ม.ค. 61 -วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
43 พ. 24 ม.ค. 61 -วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนนที่ I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนั้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนนF) โดยอัติโนมัติ