ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 จ.16 ก.ค –อา.5 ส.ค.61 -วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร (นิสิตต้องชำระเงินก่อนอย่างน้อย 1 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดได้)
- นิสิตที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา และอนุมัติจากคณบดี และนำส่งที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
- นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพ และ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคถัดไปได้)
2 จ.16 ก.ค –ศ.10 ส.ค.61 - นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
3 อ.17 - จ.23 ก.ค.61 - นิสิตใหม่ บันทึกประวัติผ่านระบบ https://student.ku.ac.th/newregis และลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ https://accounts.ku.ac.th
4 อ.24 –พฤ.26 ก.ค. 61 - วันส่งเอกสารมอบตัว ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา “สำหรับนิสิตใหม่ รหัส 61” (ปี1)
5 ศ.27 ก.ค.61 - วันเริ่มกิจกรรมนิสิตใหม่
6 - - วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
7 ส.28 ก.ค.61 - สำหรับนิสิตรหัส 54 -58 (ชั้นปีที่4-8)
8 อา.29 ก.ค.61 - สำหรับนิสิตรหัส 59 (ชั้นปีที่ 3)
9 จ.30 ก.ค.61 - สำหรับนิสิตรหัส 60 (ชั้นปีที่ 2)
10 อ.31 ก.ค.61 - วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และ เลือกเสรี” สำหรับนิสิตทุกคณะ(ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
11 พฤ.2 - ศ.3 ส.ค.61 - วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือที่ยังลงทะเบียนเรียนไม่ครบ หรือเปิดให้ลงเพิ่ม”(ลงทะเบียนเรียนรอบสอง) สำหรับนิสิตทุกคณะ
12 จ.30 ก.ค. – ศ. 3 ส.ค.61 - โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ชั้นปีที่1) (ดูประกาศอีกครั้ง)
13 อา. 5 ส.ค.61 - วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์
14 จ.6 ส.ค.61 - วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)
- วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (นิสิตต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อนการลงทะเบียนเรียน 1 วันทำการ)
- วันเริ่มของการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่สอบคัดเลือกเข้า
- นิสิตใหม่ ใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ที่ได้รับ Login เข้าระบบสารสนเทศนิสิต ww.reg.src.ku.ac.th สำหรับตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาของนิสิต
- วันเริ่มของการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่สอบคัดเลือกเข้าใหม่ (ชั้นปีที่ 1) เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สิ้นสุดสถานภาพในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดเขียนคำร้อง โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อนุมัติจากคณบดี และนำส่ง ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
15 จ.6 – ศ.17 ส.ค. 61 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันที่กำหนด
- วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา(Add/Drop)
หมายเหตุ : กรณีหมู่เรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2559 ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาเพื่อเขียนคำร้องขออนุญาตการลงทะเบียนเรียน โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารยผู้สอน และอนุมัติโดยคณบดี ในช่วงเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา และนำส่งที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 วิทยบริการ (วันสุดท้ายปิดรับเอกสารคำร้องเวลา 16.00 น.)
16 พฤ. 16 ส.ค. 61 - วันไหว้ครู ณ อาคาร 13 พลศึกษา (ให้ดูประกาศอีกครั้ง)
17 จ. 20 ส.ค.. 61 - วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มก. พ.ศ.2559
18 จ. 20 ส.ค.. 61 - วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ทุกคณะวิชา (ยกเว้นนิสิตรหัส 61)
19 จ. 20 ส.ค. –อ. 4 ก.ย 61 - วันบันทึกจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
20 ส.25 ส.ค.-อา. 2 ก.ย.61 - งานวันเกษตรแห่งชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) (ดูประกาศอีกครั้ง)
21 ศ. 31 ส.ค. –อ. 4 ก.ย 61 - วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน(วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00น.)
22 พ. 5 ก.ย 61 - วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาล่าช้า โดยขอเอกสารแบบฟอร์มใบขอจบการศึกษา ได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
23 จ.17 –ศ. 21 ก.ย. 61 - นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตครั้งที่ 1 (มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
24 ส. 22. – อา. 30 ก.ย 61 - วันสอบกลางภาค
25 เดิม ส. 29 ก.ย. 61 ใหม่ ส. 15 ก.ย. 61 - วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สำหรับนิสิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
26 จ.1 ต.ค.61 - อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
27 พฤ. 4 ต.ค.61 -วันสุดท้ายของการขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
28 พ.10 – อา. 14 ต.ค.61 - วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน(วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00น.)
29 จ.15 - ศ.19 ต.ค.61 - วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
30 เดิม จ.22 -ศ.26 ต.ค. 61
ใหม่ อา. 21 –พฤ. 25 ต.ค.61
- วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
31 พฤ.15 – ศ. 16 พ.ย.61 - วันจัดงานโครงการ”เลือกแนวทางวางอนาคต” ครั้งที่ 23 (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
32 ศ. 30 พ.ย.61 - วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอถอนรายวิชาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
'- วันสุดท้ายของการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่สอบคัดเลือกเข้าใหม่ (ชั้นปีที่ 1) เฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สิ้นสุดสถานภาพในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
33 จ. 3 -อา 9 ธ.ค.61 - นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ครั้งที่ 2 (มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
- อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
34 ศ. 7 ธ.ค. 61 - วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา
35 ศ. 7 ธ.ค. 61 - วันสุดท้ายของการสอนนิสิตปริญญาตรี นิสิตภาคปกติ
36 อา 9 ธ.ค. 61 - วันสุดท้ายของการสอนนิสิตปริญญาตรี นิสิตภาคพิเศษ
37 จ.10 – ศ. 21 ธ.ค.61 - วันสอบไล่
38 จ. 24 ธ.ค. 61 - วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา)
39 ศ. 4. ม.ค. 62 - วันสุดท้ายของการของการส่งคะแนนสอบไล่ ผ่านระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561 ภายในเวลา 24.00 น. พร้อมพิมพ์เอกสารใบรายงานคะแนน (KU5) ส่งที่งานบริการการศึกษา ในวันถัดไปภายในเวลา 16.30 น.
40 จ. 7 ม.ค. 62 - อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
41 จ. 14 ม.ค. 62 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษาปีการศึกษา 2561
42 อ. 22 ม.ค. 62 - วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
43 ศ. 1 ก.พ. 62 - วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนนที่ I และ N หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนนF) โดยอัตโนมัติ