ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 จ. 12 – พ. 30 ธ.ค. 59 -นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ หรือขอผ่อนผันไว้ ให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคถัดไปได้)
2 อ. 3 – อา.15 ม.ค. 60 - วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของนิสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุ ทุกสาขา (นิสิตต้องการชำระเงินก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน ตามวันที่กำหนดได้)

- นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่าง ไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
3 ศ. 6 – ส 7 ม.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 52 -56 (ชั้นปีที่4-8) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
4 ส. 7 – อา. 8 ม.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 3) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
5 อา. 8 – จ. 9 ม.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 58 (ชั้นปีที่ 2) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
6 จ. 9– อ. 10 ม.ค. 60 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 59 (ชั้นปีที่ 1) เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน”
7 พฤ. 12 – ศ.13 ม.ค.60 - วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” (ลงทะเบียนเรียนรอบสอง) สำหรับคณะวิทยาการจัดการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
8 ส.14 – อา.15 ม.ค.60 - วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” (ลงทะเบียนเรียนรอบสอง) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะพาณิชยนาวี นานาชาติ
9 อา. 15 ม.ค.60 - วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์
10 จ. 16 ม.ค. 60 - วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
-วันเริ่มคิดคำนวณค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
11 จ. 16 – ศ. 20 ม.ค. 60 - วันเริ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (นิสิตต้องชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียน 1 วันทำการ)
-วันเริ่มลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
- วันเริ่มการเพิ่มสำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน / ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน โดยผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
12 พฤ. 19 ม.ค. 60 -วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559
13 ศ. 20 ม.ค.60 -วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอรับ ใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ทุกคณะวิชา
-วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และการขอเพิ่ม / ถอนรายวิชา ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต
14 จ. 6 ก.พ. 60 -วันคัดชื่อพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน หรือชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายใน 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน (ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มก. พ.ศ.2548 ข้อ 25.4.6
25.4.7)
15 จ. 6 ก.พ. 60 -วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ทุกคณะวิชา
16 จ. 6 ก.พ.–ศ. 3 มี.ค. 60 -วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
17 อ. 14 – ส. 18 ก.พ. 60 -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W ” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30น.)
18 จ.27 ก.พ.–ศ.10 มี.ค . 60 -นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตครั้งที่ 1 (มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
19 จ. 6 มี.ค. 60 -วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาล่าช้า โดยขอเอกสารแบบฟอร์มใบขอจบการศึกษา ได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
20 ส. 11 – อา 19 มี.ค. 60 -วันสอบกลางภาค
21 จ. 3 –อา. 9 เม.ย. 60 -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยบันทึกคำว่า “งดเรียน/W” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30น.)
22 จ. 1 – ศ. 12 พ.ค. 60 -นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ครั้งที่ 2 (มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
23 ศ. 12 พ.ค .60 -วันสุดท้ายของการสอน
-วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้าถึงงานบริการการศึกษา
24 อา 14 พ.ค. 60 -วันสุดท้ายของการสอนสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ
25 จ. 15 –ศ. 26 พ.ค. 60 -วันสอบไล่
26 ส.27 พ.ค.60 (เฉพาะรหัสนิสิต 57 ) -วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ (TOEIC) (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
27 จ. 29 พ.ค. 60 -วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
28 พฤ.8 มิ.ย. 60 -วันสุดท้ายของการของการส่งคะแนนสอบไล่ ผ่านระบบระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2559 ภายในเวลา 24.00 น.
29 ศ. 16 มิ.ย. 60 -วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษาปีการศึกษา 2559
30 อ.27 มิ.ย.60 -วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
31 จ. 10 ก.ค.60 -วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนนที่ I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนั้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนนF) โดยอัติโนมัติ
32 พฤ. 27 ก.ค. 60 -วันสุดท้ายของการงาน มคอ.7 ออนไลน์