ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 จ. 5 มิ.ย. 60 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิตสำหรับนิสิตรหัส 57 -56 (ปี3-4) และนิสิตรหัส 55 -53 (ปี5-7)
2 อ. 6 มิ.ย. 60 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 59 -58 (ปี1-2)
3 พ.7 มิ.ย. 60 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิต สำหรับนิสิตทุกคณะวิชา
4 พฤ. 8 – อา. 11 มิ.ย. 60 -วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
5 จ. 12 มิ.ย. 60 -วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
-วันเริ่มคิดคำนวณค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
6 จ. 12 – ศ. 16 มิ.ย.60 -วันเริ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ การคำนวนค่าปรับนับจากวันที่ 12-วันที่นิสิตมารับใบแจ้งชำระเงิน
-วันเริ่มลงทะเบียนเรียนล่าช้า
-วันเริ่มการเพิ่ม / ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
7 ศ. 16 มิ.ย.60 -วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ทุกคณะวิชา
-วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และการขอเพิ่ม / ถอนรายวิชา ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศของนิสิต
8 จ. 19 มิ.ย. 60 -วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิต ทุกคณะวิชา
9 จ. 19 – ศ. 30 มิ.ย. 60 -วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
10 พ.28 –ศ.30 มิ.ย. 60 -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30น.)
11 จ. 3 ก.ค. 60 -วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาล่าช้าโดยขอเอกสารแบบฟอร์มใบขอจบการศึกษา ได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
12 ศ. 21 ก.ค. 60 -วันสุดท้ายของการสอน
-วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบการศึกษาถึงงานบริการการศึกษา
13 ส. 22 – จ. 24 ก.ค. 60 -วันสอบไล่
14 อ. 25 ก.ค. 60 -วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
15 ศ.4 ส.ค. 60 -วันสุดท้ายการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2560
16 ศ.4 ส.ค. 60 -วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559
17 จ. 4 ก.ย. 60 -วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนนที่ I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนั้นให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนนF) โดยอัติโนมัติ